Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb een vraag over het haalbaar is om via rechterlijke macht mijn non-concurrentie beding te versoepelen of te vernietigen.

Ik werk momenteel voor IT bedrijf X in de rol van ICT consultant. In de praktijk werk ik voornamelijk als software ontwikkelaar binnen diverse projecten.

Zo heb ik ook in 2016 voor semioverheidsinstelling Y als ontwikkelaar projectwerk uitgevoerd (dit betreft een project wat door bedrijf X is binnengehaald ) en aanvullend wat detacheringswerk verricht (een aantal uur per maand).

Nu heb ik een aanbieding om bij semioverheidsinstelling Y in dienst te treden. Dit betreft een regisserende functie (geen software ontwikkel werk) waarbij mijn salaris er ongeveer 25% op vooruit gaat.

Nu staat er in mijn arbeid overeenkomst de volgende non-concurrentiebeding vermeld:

"Het is werknemer verboden om gedurende een tijdvak van één jaar na beëindiging van het dienstverband in dienst te treden bij of op een andere (contract) basis werkzaamheden te verrichten voor een onderneming
waar werknemer in de twaalf maanden voorafgaande aan het eindigen van het dienstverband in opdracht van Bedrijf X werkzaamheden heeft verricht"

Ook staat er een boeteclausule vermeld.

Gezien de aard van mijn werkzaamheden (regisserend ipv ontwikkelaar), salarisverhoging, type onderneming is geen concurrent van bedrijf X (semioverheid): wat zijn de kansen dat mijn non-concurrentiebeding via rechtelijke macht wordt versoepeld dan wel vernietigd.

Het is inderdaad mogelijk een concurrentiebeding te laten vernietigen of te matigen in duur en/of omvang door een rechter. De rechter zal hierbij een belangen afweging maken, tussen enerzijds uw belangen en anderzijds de belangen van uw werkgever. Of de rechter ook tot matiging zal overgaan is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Of dat in uw geval haalbaar is, kan ik zonder eerst een gesprek met u gehad te hebben, niet inschatten.
Wel ik acht het zeer raadzaam eerst het gesprek met uw huidige werkgever aan te gaan, alvorens u besluit bij een nieuwe werkgever in dienst te treden. Dit zodat duidelijk is wat het standpunt van uw huidige werkgever is, maar ook om te voorkomen dat u al boetes verbeurt. Rechters zijn hier ook niet echt van gecharmeerd.
Mocht u nadere informatie wensen kunt u ook rechtstreeks contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag