Voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten, verbintenissen en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Stichting Rechtswinkel.nl (KvK Eindhoven 80016219) of één van de aan haar verbonden bestuurders en/of haar medewerkers is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.

2. Definities

- Stichting Rechtswinkel.nl: De statutair in Eindhoven onder deze naam bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80016219 ingeschreven stichting en/of de aan haar verbonden bestuurders en/of medewerkers.

- Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.

- Dienst: de dienstverlening die door Stichting Rechtswinkel.nl wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een internetplatform (de Website) waarop Rechtszoekenden en Juristen in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten door derden van juridische diensten.

- Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Rechtszoekenden en Juristen.

- Rechtszoekende: de natuurlijke of rechtspersoon die een vraag stelt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van juridische diensten door een Jurist met gebruikmaking van de Website.

- Jurist: de natuurlijke persoon die zich door middel van een Profielpagina op de Website beschikbaar stelt voor het beantwoorden van vragen van Rechtszoekenden en het verrichten van juridische diensten in opdracht van een Rechtszoekende. Hieronder worden tevens verstaan, fiscalisten en mediators.

- Profielpagina: de profielpagina is een pagina op de Website met een overzicht van de vakgebieden, contactgegevens en referenties van de Jurist.

- Website: de website www.rechtswinkel.nl en het daaraan verbonden internetplatform.

3. Uitvoering

1. Stichting Rechtswinkel.nl biedt op haar website een platform aan waarop Gebruikers, Rechtszoekenden en Juristen met elkaar in contact kunnen komen. Stichting Rechtswinkel.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. Stichting Rechtswinkel.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

2. Stichting Rechtswinkel.nl heeft de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website is echter afkomstig van de Gebruikers. 

Deze Juristen plaatsen zelf en namens henzelf persoonlijk inhoud op de website, zonder voorafgaande screening of routinematige controle door Stichting Rechtswinkel.nl. De juridische informatie op de website is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en mag alleen worden gebruikt als eerste verkennende oriëntatie voor het oplossen van uw juridische kwesties. De Juridische Informatie is geen verlening van juridische diensten. Toegang geven tot dergelijke informatie, of het corresponderen met of vragen stellen aan de Juristen, creëert geen cliëntrelatie tussen de Gebruiker en de Jurist of Stichting Rechtswinkel.nl. Het is geen vervanging voor persoonlijk of telefonisch of video overleg met een Jurist over uw specifieke juridische kwestie. De Rechtzoekende dient dus niet op dergelijke juridische informatie te vertrouwen. Vragen en antwoorden of andere berichten op de website zijn openbaar en dus niet vertrouwelijk en vallen niet onder het beroepsgeheim van de Jurist.

Stichting Rechtswinkel.nl draagt voor de inhoud van Website geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Stichting Rechtswinkel.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Rechtszoekenden en Juristen, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

3. Stichting Rechtswinkel.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Stichting Rechtswinkel.nl ontstaat.

4. Door het aanbieden van gegevens op de Website geeft de Gebruiker aan Stichting Rechtswinkel.nl toestemming deze gegevens op de Website te publiceren.

5. Stichting Rechtswinkel.nl behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Stichting Rechtswinkel.nl behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

6. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan Stichting Rechtswinkel.nl.

4. Juristen

1. Om als Jurist gebruik te kunnen maken van de Diensten van Stichting Rechtswinkel.nl dient een Profielpagina te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.

2. Een Profielpagina wordt pas aangemaakt wanneer Stichting Rechtswinkel.nl de aanvraag tot het plaatsen van een Profielpagina heeft aanvaard. Stichting Rechtswinkel.nl is gerechtigd (het aanmaken van) een account met Profielpagina te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.

3. Ten behoeve van de Profielpagina wordt een wachtwoord aan de Jurist verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Jurist mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Jurist is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Profielpagina en vrijwaart Stichting Rechtswinkel.nl voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

4. Stichting Rechtswinkel.nl is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Diensten.

5. De Jurist publiceert inhoud op eigen naam en verantwoordelijkheid gegevens op de website. Dit echter binnen de reikwijdte van de op de Website weergegeven disclaimer. Stichting Rechtswinkel.nl garandeert niet dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel of betrouwbaar is. Ook wordt niet gegarandeerd dat de inhoud niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en ook niet dat het onrechtmatig is. De Jurist garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Rechtswinkel.nl niet zal schaden. 

6. De door de Jurist geleverde inhoud dient alleen het belang van de rechtzoekenden te dienen.

7. Reclame en andere promotie uitingen voor zichzelf of voor een onderneming zijn niet toegestaan. Als dat toch gebeurt wordt de Jurist verzocht op eerste verzoek deze te verwijderen. Stichting Rechtswinkel behoudt zich vervolgens na herhaalde waarschuwing het recht voor, om het abonnement te annuleren en de Profielpagina te verwijderen.

8. De Jurist garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Jurist vrijwaart Stichting Rechtswinkel.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

9. Elke overeenkomst tussen Stichting Rechtswinkel.nl en de Jurist wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de datum van de overeenkomst.

10. De overeenkomst kan door de Jurist maandelijks worden opgezegd. De Jurist kan hiervoor gebruik maken van de button onderaan betreffend profiel.

11. Indien de Jurist in staat van faillissement geraakt, surcéance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden of de wet heeft Stichting Rechtswinkel.nl het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

5. Aansprakelijkheid

1. Stichting Rechtswinkel.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Rechtswinkel.nl. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Stichting Rechtswinkel.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Stichting Rechtswinkel.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

2. De juridische informatie op de Website kan niet anders dan als globaal en indicatief worden beschouwd. Stichting Rechtswinkel.nl, de Gebruikers en de Juristen van de Website kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden van op de Website weergegeven informatie.

3. De totale aansprakelijkheid van Stichting Rechtswinkel.nl kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,-.

4. Iedere aansprakelijkheid van Stichting Rechtswinkel.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Stichting Rechtswinkel.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

6. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten, waaronder deze Gebruiksvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen, ook indien slechts door een van de partijen als zodanig aangemerkt, die tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te 's-Hertogenbosch. De Nederlandse rechter heeft exclusieve rechtsmacht.

7. Contactgegevens

Stichting Rechtswinkel.nl
Freddy van Riemsdijkweg 4
5657 EE Eindhoven
KVK Eindhoven: 80016219