Privacy

Indien u als bezoeker besluit om zich te registeren dan wel informatie achter te laten op deze website, dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze privacy statement. Hierbij houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij maken u erop attent dat deze website links bevat naar door anderen beheerde internetsites waarop in sommige gevallen geen privacy statement van toepassing kan zijn.

U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers (voornamelijk van de Juristen die zich aanmelden) ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere, maar is niet beperkt tot, bestaan uit: naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-maildres en telefoonnummers.

Wij hebben geen behoefte aan gevoelige informatie over bezoekers (zoals gegevens die betrekking hebben op ras of etniciteit, geloofsovertuiging, strafrechtelijke informatie, informatie over de fysieke of mentale gezondheid of de seksuele geaardheid).

Gebruik van informatie
Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn, wanneer u zich aanmeldt op de website teneinde toegang te verkrijgen tot belangrijke informatie of een verzoek ter verkrijging van contact of toekomstige communicatie over de Stichting Rechtswinkel.nl, zoals bijvoorbeeld specifieke publicaties, evenementen of marketing campagnes.

Indien u ervoor kiest om zich online te registreren dan kunnen wij de genoemde informatie gebruiken om een reactie aan u te verzenden. Wij dragen er zorg voor dat onze marketing activiteiten voldoen aan de vereisten die daaraan door de toepasselijke wet- en regelgeving worden gesteld. U kunt ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van dergelijke materialen.

Met uw toestemming worden cookies op uw apparatuur geplaatst. Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatie gegevens van u als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis uw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren.

Beveiliging
Stichting Rechtswinkel.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Stichting Rechtswinkel.nl hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Toegang tot informatie
Stichting Rechtswinkel.nl spant zich in om inzicht te verschaffen aan de bezoekers in hun persoonsgegevens die worden achterhouden indien zij zich hiervoor bij ons aanmelden en wij corrigeren onvolkomenheden die zich in dat kader voor mochten doen. In alle gevallen zullen verzoeken om toegang tot informatie of de het wijzigen van informatie worden behandeld in overeenstemming met het daarop van toepassing zijnde recht. Dergelijke verzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven op 040 2350423.

Toepasselijkheid
Deze privacy statement is van toepassing op Stichting Rechtswinkel.nl en alle door Stichting Rechtswinkel.nl beheerde websites die gebruik maken van bezoekersinformatie die via haar websites verzameld wordt of deze informatie beheren.