Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Zakelijk


Beste,

We zijn jonge studenten en hebben een webshop voor contactlenzen opgericht. Onze hele webshop draait om het feit dat de grote opticiens hun contactlenzen ergens kopen, het herverpakken en de dubbele prijs ervoor vragen. Wij vergroten dit 'rebranden' heel erg uit en zetten er ook de naam van de betreffende opticien bij.
De tekst op onze webshop gaat als volgt:

Nieuwe verpakking
<opticien> maakt zijn lenzen niet zelf, ze kopen contactlenzen en herpakken ze in een <naam opticien> doosje.

Dubbele prijs
Nu kan <opticien> de dubbele prijs vragen, omdat jij geen prijzen kan vergelijken.

Gezien de wetgeving op het gebied van vergelijkende reclame, maak ik me zorgen of ik misschien aangeklaagd kan worden en een flinke boete moet betalen. Na wat lezen op het internet ben ik erachter gekomen dat vergelijkende reclame toegestaan is, mits het de activiteiten van de vergeleken partij niet in een slecht daglicht zet.

Het is hier volgens mij een behoorlijk grijs gebied qua wat wel en niet mag..

Wat raden jullie ons aan? Momenteel slaap ik er nog niet helemaal gerust over..

Bedankt!

Het internet staat vol met informatie over de eisen in het Burgerlijk Wetboek en het Europese recht waaraan vergelijkende reclame moet voldoen.
Of u daaraan volledig voldoet is zo niet te zeggen. U weet zelf of u aan eisen zoals onderstaande voldoet en of u dit kunt bewijzen (want u moet dit kunnen bewijzen).

- Vergelijkende reclame mag niet misleidend zijn. Er mag in de vergelijking geen sprake zijn van feitelijke onjuistheden of onvolledigheden.
- Alleen relevante, controleerbare en representatieve aspecten mogen vergeleken worden, bijvoorbeeld prijs.
- Een adverteerder mag geen afbreuk doen aan zijn concurrent en diens producten. De vergelijkende reclame mag niet de goede naam schaden van of zich kleinerend uitlaten over bijvoorbeeld merken, handelsnamen, goederen, diensten of activiteiten van een concurrent.

Beoordeel dit antwoord:

Ik sluit me in het geheel aan bij meester Doomernik. Het gaat bij vergelijkende reclame om art. 6:194a Burgerlijk Wetboek. Daarin staat: Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:

a. niet misleidend of een misleidende handelspraktijk als bedoeld in de artikelen 193c tot en met 193g is;
b. goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;
c. op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt;
d. er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder wordt verward met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent;
e. niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;
f. voor producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking heeft op producten met dezelfde benaming;
g. geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten; en
h. niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd merk of beschermde handelsnaam.

Overtreding van dit artikel kan nare gevolgen hebben, die u liever niet heeft en zeker niet in de opstartende fase.

Met name sub e zou u zorgen kunnen baren. U geeft aan, grof gezegd, dat een concurrent goedkoop inkoopt en duur verkoopt. U kunt de prijzen vergelijken, maar daarbij raad ik u aan het zo feitelijk mogelijk te houden. Ook indien sprake is van een aanbieding van u of een wederpartij, dient u aan te geven wat de duur is van deze reclame.

Al met al is het risicovoller dan de omgekeerde wijze van reclame maken. U kunt een gemiddelde van concurrenten berekenen voor hetzelfde merk contactlenzen (gezien de aard van het product is de kwaliteit van de contactlens van belang. De contactlenzenmarkt maakt groot onderscheid tussen goede kwaliteit en slechte kwaliteit in verband met doorlaatbaarheid van lucht, flexibiliteit, duur van kunnen inhouden enz., waarbij grote verschillen bestaan tussen verschillende merken.).

U kunt bijvoorbeeld stellen dat u goedkoop bent ten opzichte van (onbenoemde) concurrenten, omdat u de prijs niet verdubbelt maar wel hetzelfde merk contactlenzen verkoopt. Door een gemiddelde te nemen van de berekende prijs van concurrenten, zonder deze nader te benoemen, kunt u zichzelf juridisch indekken.

Vergelijkende reclame vormt een juridisch risico. Als u risico avers bent, adviseer ik u een nauwkeurige vergelijking in de prijs slechts te maken tussen twee contactlenzen van hetzelfde merk en kwaliteit.

Mocht u vragen hebben, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen. Overigens is één van mijn talenten het opmaken van algemene voorwaarden voor webshops. Veel beginnende ondernemers hebben moeite met algemene voorwaarden, zeker gezien de snel veranderende jurisprudentie en wetgeving. Gezien de aard van uw product, waar een houdbaarheidsdatum op zit, adviseer ik u goede algemene voorwaarden te hanteren.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag