Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Wet bevordering eigen woning bezit:
Is er een jurist hier bekend met deze wet? http://wetten.overheid.nl/BWBR0011919/geldigheidsdatum_18-04-2013

Volgens AgentschapNL moet ik een gedeelte van mijn koopsubsidie terugbetalen, aangezien ik niet meer woonachtig ben in de woning waarover ik de koopsubsidie ontvang. De woning staat te koop, maar vooralsnog lijkt het erop dat de verkoop nog enige tijd op zich laat wachten. Ik ben afhankelijk van de subsidie om aan mijn hypothecaire verplichtingen te voldoen en thans woonachtig in de woning van mijn vriendin.

Agentschap NL stelt dat ik volgens artikel 50 sub 1 moet overgaan tot terugbetaling. In dat artikel staat dat de subsidie teruggevorderd kan worden indien er niet meer wordt voldaan aan de primaire toekenningseisen. Zoals ik de wet lees zijn de primaire toekenningseisen artikelen 11 t/m 23. Daar voldoe ik nog steeds aan. Alle andere toekenningsartikelen hebben zoals ik deze interpreteer betrekking op het moment van toekenning, en toen voldeed ik volledig aan alle eisen die deze wet stelt.

Wat is uw mening? Moet ik terugbetalen vanaf het moment dat ik mij heb ingeschreven op het nieuwe adres?

Door inschrijving op een nieuw adres geeft u aan dat u in de oude koopwoning niet meer woonachtig bent. Eis voor de toekenning van de premie is dat u ingeschreven bent in de GBA op het adres van de woning. Dat bent u niet meer en de minister heeft dan het recht om de toekenning in te trekken. Anders dan u stelt hebben de toekenningsartikelen namelijk niet alleen betrekking op het moment van toekenning maar ook op de situatie daarna. De wet heeft ook volgens de wetgeschiedenis als doel om mensen met lagere inkomen de kans te geven een eigen huis te kopen maar ook om er in te blijven wonen. Vandaar dat er ook eisen gelden als u het huis heeft gekocht.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Maar waar staat dat dan in de wet?

Ik kan wel vinden: 7.1
1.Behoudens in gevallen als bedoeld in artikel 13 wordt een eigenwoningbijdrage slechts toegekend als degenen die tot het huishouden van de eigenaar-bewoner behoren, zich op de peildatum hebben ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, op het adres van de woning in verband met welke de eigenwoningbijdrage is aangevraagd.

En op de peildatum voldeed ik aan alle eisen...


Ik adviseer ik ook om in de subsidievoorwaarden te kijken. Indertijd hebt u vermoedelijk een subsidiebeschikking ontvangen. Daarin kunnen extra voorwaarden zijn opgenomen, met als sanctie een verplichting tot terugbetaling als u niet aan de voorwaarden voldoet.

Beoordeel dit antwoord:

Eis voor elke toekenning is dat u ingeschreven staat bij het GBA. Art. 7
Uitzonderingen zijn er voor de primaire toekenning (art 13) maar volgens mij voldoet u niet aan de uitzonderingseisen.

Artikel 50 stelt:
1.Onze Minister kan de toekenning herzien:
a. als niet langer wordt voldaan aan een eis, met uitzondering van de in artikel 31 genoemde eis, voor de primaire toekenning;

Eis voor de primaire toekenning is dat u ingeschreven staat bij het GBA en u voldoet niet langer die eis voor de primaire toekenning.

Artikel 6 geeft ook uitdrukkelijk aan dat bij verhuizing van de eigenaar-bewoner na de primaire toekenning blijft het recht op een eigenwoningbijdrage in stand, mits hij de woning naar welke hij verhuist in eigendom verkrijgt en vervolgens bewoont en de situatie, bedoeld in artikel 25, eerste lid, onder a, b en c, zich niet voordoet. De situatie van artikel 25 doet zich niet voor want u bent nog steeds eigenaar van de woning.
Dus conclusie is dat u geen recht meer heeft op de bijdrage. Wel zou u kunnen proberen als u het niet kunt betalen een beroep te doen op de bijzondere bijdrage of de hardheidsclausule.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

wat bedoeld u met bijzondere bijdrage of hardheidsclausule, waar moet ik dan aan denken?Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag