Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Regeling onderhoud en eigendom gezamenlijk riool?

Wij hebben in 2020 een huis gekocht dat - naar nu blijkt - is aangesloten op een gezamenlijk riool, dat in de jaren 70 is aangelegd door de eigenaren van 5 aan elkaar grenzende percelen. Ons huis sluit als laatste aan op dit gemeenschappelijke riool. De andere huizen sluiten ‘benedenstrooms’ van ons huis aan. Bij aankoop is er wel een akte van dienstbaarheid voor de gezamenlijke weg gepasseerd, van het riool was ons toen echter niets bekend.
Sinds begin 2021 hebben wij periodiek last van verstoppingen in het riool. Inmiddels is ons riool in twee jaar tijd nu 4x doorgespoten, de voorlaatste keer in maart 2023. Telkens ligt het probleem in het achterste gedeelte van de buis, het verst bij ons eigen huis vandaan, daar waar ons riool door het terrein van onze buren loopt. Bij het reinigen laten wij voor de zekerheid ook het gedeelte dat ná ons terrein komt doorspuiten, maar de problemen blijven terugkomen.
Bij de laatste inspectie en reiniging op 17 november jl. zijn er nu ook materialen in het riool aangetroffen die door ons niet worden gebruikt (zgn. vochtig toiletpapier). Dus het lijkt erop dat de problemen inderdaad buiten ons terrein liggen en dat door een blokkade aldaar, het vuil zich in onze richting ophoopt. Door de lange rioolbuis duurt het een tijdje voor het probleem bij ons huis is en het moment weer daar is een ontstopping te laten doen, uiteraard voor onze rekening.
Mijn verzoeken tot medewerking in het onderzoeken van de oorzaak wordt door onze directe buurman geweigerd. Hij vindt dat wij ons probleem niet tot zijn probleem moeten maken. Deze buurman is enkele jaren voor ons hier komen wonen.
Een andere buurman - die hier reeds vanaf het begin woont - geeft aan dat ten tijde van de aanleg, er een INFORMELE vereniging van eigenaren is geweest die dit gezamenlijk heeft geregeld. Er zijn een paar aantekeningen bekend, maar voor zover hij weet en wij weten, is er geen akte voor een vereniging van eigenaren, zodat de erfdienstbaarheid voor het riool mogelijk niet is vastgelegd.

Mijn vragen aan u zijn:
1. Op welke medewerking van buren mag ik aanspraak maken? Neemt onze buurman een billijk standpunt in, door te stellen dat ons probleem niet zijn probleem is, hetgeen ertoe kan leiden dat wij tot in lengte der dagen veroordeeld zijn tot regelmatige rioolreiniging?
2. Als er inderdaad geen akte van dienstbaarheid / VVE is, hoe kan dit dan het beste worden geregeld? Welke wettelijke verplichting is hier waar wij ons - gegeven de onwil om mee te werken - op kunnen beroepen?

Het antwoord op deze vragen is enigszins complex, omdat dit afhangt van specifieke omstandigheden, echter ik zal proberen de hoofdpunten aan te stippen.

1. Je kan van je buren bepaalde medewerking verwachten op basis van het Burgerlijk Wetboek. Er kan namelijk aanspraak gemaakt worden op de 'onrechtmatige daad' (art. 6:162 BW). Dit houdt in dat wanneer iemand een onrechtmatige daad pleegt (door een handeling of een nalatigheid), deze persoon verplicht is de schade die een ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. Als de problemen bij jullie voortkomen uit een situatie op het perceel van de buurman, dan kan dit mogelijk gezien worden als een onrechtmatige daad. Echter, het is belangrijk om te weten dat dit afhankelijk is van de specifieke omstandigheden en veel factoren een rol kunnen spelen, zoals de vraag of de buurman op de hoogte was van de problemen, in hoeverre het redelijkerwijs van hem verwacht kon worden om actie te ondernemen, enzovoort.

2. Wanneer er geen akte van dienstbaarheid of VVE is, kan dit inderdaad complex zijn. In dit geval is het meestal de beste optie om er onderling uit te komen. Als dat niet mogelijk is, kan een juridische procedure volgen. In sommige gevallen kan een rechter een 'noodzakelijke erfdienstbaarheid' vaststellen (art. 5:57 BW) als het absoluut noodzakelijk is voor het gebruik van het perceel. Daarnaast is er in het Burgerlijk Wetboek ook een algemeen gebod van \"goed nabuurschap\" opgenomen (art. 5:37 BW), wat inhoudt dat een eigenaar of beperkt gerechtigde zijn eigendom niet mag gebruiken op een wijze die een onrechtmatige hinder voor anderen oplevert.

Houd er rekening mee dat dit globale informatie is en niet specifiek is aangepast aan jouw unieke situatie. Het kan nuttig zijn om met een jurist of advocaat te spreken voor specifiek advies betreffende jouw situatie."

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag