Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Opzegtermijn huurcontract bepaalde tijd

Mijn situatie is als volgt: Ik heb twee maanden geleden een huurcontract afgesloten voor bepaalde tijd (18 maanden). Mogelijk krijg ik nu een kans om aan het werk te gaan aan de andere kant van het land (>100 km). Onderstaande passage komt uit mijn huurcontract. Het is me niet helemaal duidelijk of de opzegtermijn van 1 maand dan van toepassing is, of dat dit pas geldt nadat de eerste 18 maanden verstreken zijn en het contract omgezet zou worden in een contract voor onbepaalde tijd.

---------------------------------------------------------------------------------

-3- Duur

3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en wel 18 maanden en 3 dagen, ingaande op 26-02-2021 en van rechtswege eindigend op 30-09-2022.

3.2 Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur aan huurder ter beschikking stellen, tenzij dit geenwerkdag is, mits huurder heeft voldaan aan alle op dat moment bestaande verplichtingen jegens verhuurder. Indien de ingangsdatum niet op een werkdag valt, zal het gehuurde op de eerstvolgende werkdag ter beschikking worden gesteld. Althans als huurder heeft voldaan aan alle op dat moment bestaande verplichtingen jegens verhuurder.

3.3 De overeenkomst eindigt na ommekomst van de in artikel 3.1 genoemde periode, indien de in artikel 3.1 genoemde bepaalde termijn korter is dan of gelijk aan twee jaar en de verhuurder de huurder tijdig, overeenkomstig de algemene bepalingen, informeert over de dag waarop de huurovereenkomst eindigt.
Indien de verhuurder de huurder niet of niet tijdig informeert en de in artikel 3.1 genoemde periode verstrijkt, loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door. Beƫindiging van de overeenkomst door opzegging door de verhuurder dient in dat geval te geschieden overeenkomstig de algemene bepalingen, te weten minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden voor het aflopen van de bepaalde termijn.

3.4 Voor beƫindiging van de overeenkomst is opzegging overeenkomstig 3.5 nodig

3.5 Opzegging is uitsluitend mogelijk:
per deurwaardersexploot of aangetekende brief aan verhuurder. Tevens graag een kopie ter info sturen aan:
[Gegevens makelaar]

met ingang van het moment waarop een nieuwe betaalperiode aanvangt en
met inachtneming van een opzegtermijn.
met een vermelding van het nieuwe adres alsmede telefoonnummer.

De opzegtermijn is gelijk aan de duur van een betaalperiode, maar bedraagt voor een opzegging door huurder niet minder dan 2 maand(en) en niet meer dan vijf maand(en), (in het geval dat huurder een dienstbetrekking buiten een straal van 100 kilometer om Den Haag mocht krijgen geldt een afwijkende opzegtermijn van 1 maand. Indien de verhuurder het huis wenst te betrekken voor eigen (directe of indirecte) bewoning geldt er een afwijkende opzegtermijn van 3 maand(en).

Beste,

De opzegtermijn van 1 maand is dwingend recht. Hier dient uw verhuurder zich aan te houden. Mocht uw verhuurder hier niet in meegaan kunt u vrijblijvend even contact opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag