Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn vrouw werkt al sinds november 2010 op maandag, donderdag en een dag in het weekend. Voor de maandag en donderdag hebben wij hiervoor ook kinderopvang voor onze 2 jongste kinderen en naschoolse opvang voor de oudste. Nu wilt haar leidinggevende hier zonder redelijk overleg verandering in brengen. Welke rechten heb je op het moment dat je voor een langere periode op vaste dagen en tijden werkt voor een werkgever? De branche is detailhandel

Wat staat er in haar arbeidsovereenkomst? Zijn hier vaste werkdagen afgesproken? Indien er geen harde (schriftelijke) afspraken zijn overeengekomen dan kan de werkgever, met inachtneming van een redelijke termijn, de arbeidstijden in de meeste gevallen wijzigen. Hij moet hier een reden voor aangeven, bijvoorbeeld betere bezetting in het rooster. Hij moet uw vrouw hier natuurlijk over inlichten.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw reactie, ik heb nog een paar aanvullende vragen.

In hoeverre is het volgende artikel uit de arbeidtijdenwet hierop van toepassing ?
Artikel 4:1a(ATW)
De werkgever houdt, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, bij de vaststelling van het arbeidstijdpatroon van de werknemer rekening met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer buiten de arbeid, waaronder in elk geval begrepen de zorg(taken) voor kinderen, (afhankelijke) familieleden, verwanten en naasten alsmede maatschappelijke verantwoordelijkheden die door de werknemer worden gedragen.

En het feit dat de betreffende dagen mondeling zijn overeengekomen, weliswaar met iemand die daar niet meer werkzaam is, Overigens beschikken wij wel over de werkroosters van Jan 2011 tot heden waarbij zij vast op maandag en donderdag werkzaam is ingeroosterd.


Dank voor uw toelichting.
Om met uw laatste aanvulling te beginnen, het feit dat de betreffende leidinggevende niet meer werkzaam is in de organisatie heeft geen gevolgen. Hij was bevoegd om te handelen namens de organisatie.
In vele bedrijven worden werktijden mondeling afgesproken, en worden deze afspraken gedurende een bestendige periode gevoelsmatig een harde afspraak. Toch hoeft deze "afspraak" juridisch niet te snel worden aangenomen.
U geeft aan dat uw vrouw sinds anderhalf jaar (januari 2011) kan aantonen dat zij een vast werkrooster heeft, waarbij de werkdagen altijd hetzelfde zijn.
In beginsel mag een werkgever de werkdagen in redelijkheid wijzigen, indien geen andersluidend beding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of beleidsregelingen/personeelsbeleid. (Het kan natuurlijk ook zijn dat de functie van uw vrouw meebrengt dat deze functie enkel op bepaalde dagen uitgeoefend kan worden. Dit verandert de situatie). In uw casus ga ik er van uit dat de werkgever roostertechnische redenen heeft om de werkdagen te wijzigen.
Indien een werknemer zorgtaken heeft in de privésituatie, bijv. zorgbehoevende inwonende kinderen of een zorgbehoevende partner, wordt het voor een werkgever lastiger om de werkdagen zonder grondige motivatie te wijzigen. Indien uw vrouw de normale zorgtaken voor de kinderen heeft, zonder bijzondere omstandigheden, dan mag de werkgever de werkdagen wijzigen, MITS hij uw vrouw een redelijke termijn gunt om de privésituatie hierop in te richten/aan te passen. De enkele reden dat de kinderopvang op vaste dagen is geregeld, is geen reden om de wijziging tegen te houden.
Als een redelijke termijn kunt u twee maanden als redelijk beschouwen.
Voor verdere vragen ben ik natuurlijk bereid.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

De kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 5 (totaal 3 kinderen) daarbij kan ik ervan uitgaan dat dit de categorie zorgbehoevend is. Een grondige of roostertechnische reden wordt er totaal niet gegeven, ze moet gewoon flexibel zijn wordt er gezegd. Er werd nog aan toegevoegd "jij bent de enige met kinderen" met andere woorden : je bent lastig. In een gesprek gisteren was er zelfs sprake van een behoorlijke intimiderende sfeer.
Voor de functie is het niet noodzakelijk dat dit op een bepaalde dag moet worden uitgevoerd.

Ik heb tevens iets gelezen "dat de omstandigheden van het geval met zich mee kan brengen dat een vaste afspraak over werktijden een arbeidsvoorwaarde is geworden" wanneer zou dit van toepassing zijn op onze situatie?


Geachte,
U refereert in uw laatste zin naar een zogenaamd "verworven recht". Dit is een rechtsbeginsel dat de jurisprudentie vaak bezig houdt. Een verworven recht mag niet te snel worden aangenomen.
Flexibiliteit mag tot op bepaalde hoogte van een werknemer verwacht worden. In sommige cao's staat bijv. een bepaling opgenomen dat het dienstrooster uiterlijk een maand van tevoren bekend moet zijn. Dit komt vaker voor bij beroepen met onregelmatige diensten.
Kijk eens in de cao of er een dergelijke bepaling in is opgenomen. Blijf verder met de werkgever in gesprek over de indeling van het nieuwe rooster. Als uw vrouw de enige werknemer is met kinderen dan kan het roostertechnisch niet zoveel problemen opleveren om met haar planning (jullie planning dus) rekening te houden. Een werkgever dient hier begrip voor te hebben.
Indien het nieuwe dienstrooster is afgesproken, laat dit dan vastleggen in een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst. Dat voorkomt problemen naar de toekomst toe.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag