Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn vriendin heeft 5 weken geleden een hernia opgelopen en heeft zich bij haar werkgever ziek gemeld.
De eerste 3 weken is ze volledig thuis gebleven, daarna is ze voorzichtig begonnen met reintegratie. De 4e week 1u per dag en de 5e week 2u per dag. Het gaat langzaam iets beter maar ze is nog lang niet de oude. Ze werkt overigens normaal 3x8u per week.
Nu is het zo dat ze 3 weken vakantie heeft gevraagd en gekregen voordat ze de hernia kreeg. Omdat nu op vakantie gaan geen optie is, heeft ze bij haar werkgever aangeven niet met vakantie te willen (gaat ook niet), maar te willen doorwerken en doorgaan met integreren.
Haar werkgever weigert dit en wil dat ze de 3 weken vakantie toch gewoon opneemt.

Mijn vragen :
- Mag een werkgever een werknemer weigeren om haar vakantie in te trekken en haar te verplichten de vakantie gewoon op te nemen ?
- Ze werkt nu dus 3x2u per week (25%) en is 3x6u per week (75%) ziek. Als het inderdaad zo is dat de werkgever haar kan verplichten deze 3 weken vakantie op te nemen, moet ze dan 3 weken a 3 dagen a 3u = 18 uur vakantie opnemen of 3 weken a 3 dagen a 8 uur = 72 uur vakantie opnemen ? Volgens mij is het namelijk zo dat als je ziek bent je geen vakantie geniet, ook niet sinds de nieuwe wet per 1 januari 2012.

Volgens de wet (art. 7:638 BW) is het de werkgever die de tijdstippen van de vakantie vast stelt en dient dit in overeenstemming te zijn met de wensen van de werknemer. Alleen als gewichtige reden zich hiertegen verzetten mag de werkgever van de wensen van de werknemer afwijken.

In uw geval heeft u al vakantie aangevraagd en heeft de werkgever hiermee al ingestemd. U geeft aan goede redenen te hebben voor intrekking, namelijk dat vakantie opnemen weinig zin zou hebben vanwege het re-integratieproces. Ik kan mij voorstellen dat uw werkgever intrekking kan weigeren als uw werkgever daartoe een hele goede reden heeft. Een goede reden kan bijvoorbeeld zijn dat uw werkgever reeds rekening heeft gehouden met uw vervanging tijdens uw vakantieperiode. Die reden zie ik niet terug in uw verhaal. Een goede reden kan ook zijn dat een vakantie het re-integratieproces teveel verstoort, maar daarbij is dan wel de opinie van de arbo-arts gewenst.

Ik ben het met u eens dat het opnemen van vakantie-uren alleen nodig is voor de uren dat u bent ingeroosterd om te werken en niet in mindering komen op de uren die u wegens ziekte niet kunt werken.

Hieronder een samenvatting van de wettelijke vakantieregeling:

Artikel 638

1. De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de vakantie op te nemen waarop de werknemer op grond van artikel 634 ten minste aanspraak heeft.

2. Voorzover in de vaststelling van de vakantie niet is voorzien bij schriftelijke overeenkomst dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan of de wet, stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Indien de werkgever niet binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer.

3. In geval van gewichtige redenen wordt de vakantie op zodanige wijze vastgesteld dat de werknemer desverlangd, voorzover zijn aanspraak daartoe toereikend is, gedurende twee opeenvolgende weken of tweemaal een week vakantie kan opnemen.

4. De werkgever stelt de vakantie zo tijdig vast dat de werknemer gelegenheid heeft tot het treffen van voorbereidingen voor de besteding van de vakantie.

5. De werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen zijn, na overleg met de werknemer, het vastgestelde tijdvak van de vakantie wijzigen. De schade die de werknemer lijdt ten gevolge van de wijziging van het tijdvak van de vakantie, wordt door de werkgever vergoed.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag