Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Mijn ex en ik hebben in het echtscheidingsconvenant afgesproken dat zowel de woning als de daarop rustende hypotheek aan hem is toebedeeld, mits hij mij ontslaat uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Hij zo alle lopende schulden uit het huwelijk overnemen en ik zou afzien van partneralimentatie en pensioenvereffening, omdat ik met rondkomen van een minimumloon en hij een royaal inkomen heeft.

Nu is de woning getaxeerd op 217.500 en de hypotheekschuld is 244.000. Er is dus een onderwaarde. Aan de hypotheek is een aandelenkapitaal gekoppeld met een waarde van ongeveer 14.500.

Kan mijn ex mij nu laten opdraaien voor de helft van de onderwaarde?

Nee, voor zover daarover geen afspraken zijn gemaakt in het echtscheidingsconvenant en boedelverdeling in het convenant heel duidelijk staat vermeld. Het mooiste is als de waarden van de woning en de hypotheekschuld expliciet in het convenant vermeld staan en heel duidelijk is aangegeven hoe alles verdeeld is. Heel belangrijk is dat er in het convenant vermeld staat dat er niets meer met elkaar te verrekenen is en bij voorkeur dat er sprake is van een finale kwijting. Als dat allemaal goed geregeld is, heeft uw ex weinig tot geen kans om alsnog bij u verhaal te halen. Let op! Uw ex moet wel zorgen dat de woning met hypotheekschuld volledig op zijn naam komt te staan. Vraag derhalve ook aan hem om dat te bewijzen. Ik hoop dat er in het convenant een datum vermeld staat waarvoor hij daarvoor moet zorgen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank u voor uw antwoord. In het convenant staat:
2.1 "De waarde van de echtelijke woning , gelegen aan (adres) is door partijen vastgesteld op 230.000 euro. De echtelijke woning, alsmede de op deze woning rustende hypotheek ad 244.000,- met polisnummer .... wordt toegescheiden aan de man, onder voorwaarde dat hypotheeknemer de vrouw ontslaat uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de hypotheek."

3.7 Bovenstaade verdeling vindt plaats zonder enige verdere verrekening.

Verderop staat:
6.1 De partijen verklaren hierbij de tussen hen bestaande huwelijksgemeenschap met inachtneming van redelijkheid en billijkheid te hebben verdeeld en zij verklaren tevens behoudens met betrekking tot de rechten en verplichtingen genoemd in dit convenant niets meer van elkaar te vorderen hebben en elkaar algehele finale kwijting te verlenen.
6.2 Partijen verklaren over en weer elkaar te zullen vrijwaren, indien de ene partij wordt aangesproken tot voldoening van een schuld, welke ingevolge deze overeenkomst ten laste van de andere komt.

Gezien de huizenmarkt heeft mijn ex 3 jaar de tijd gekregen om de hypotheek op zijn naam te krijgen, waarvan nu 1 jaar voorbij is. Maar de notaris is al ingeschakeld en als het goed is, wordt de akte van verdeling ergens eind januari gepasseerd. Ik wilde alleen zeker weten dat ik niet voor verassingen kom te staan.


Er van uitgaande dat dit inderdaad in uw convenant staat, zou u er vanuit moeten kunnen gaan dat uw ex geen recht meer heeft op een vergoeding van de onderwaarde. De hypotheekschuld staat vermeld in het convenant en de geschatte waarde van de woning was toen al lager dan de hypotheekschuld. Er is dus al rekening gehouden met een onderwaarde. Dat deze nog hoger is dan in het convenant staat vermeld, is naar mijn mening jammer voor uw ex. Hij heeft bij het opstellen van het convenant niet geëist dat er een taxatie-rapport werd opgemaakt. Daarmee neemt hij naar mijn mening het risiko dat de waarde van de woning lager of hoger is dan in het convenant staat vermeld. Verder staat in het convenant dat er sprake is van een finale kwijting en van vrijwaring van de andere partij voor een schuld die aan één van de partijen is toebedeeld. Derhalve kom ik tot de conclusie dat uw ex niets meer van u kan vorderen voor wat betreft de goederen en schulden die tot uw huwelijksgoederenvermogen behoorden. Als dit ooit een rechtzaak zou worden, kan ik op basis van de gegevens die u mij heeft aangeleverd, mij niet voorstellen dat een rechter tot een andere conclusie zou komen.
Let op! Zo lang de hypotheekschuld nog op uw beiden naam staat, blijft u hoofdelijk aansprakelijk voor de totale schuld voor wat betreft de bank. Het is dus van belang dat de hypotheekschuld zo snel mogelijk op naam van uw ex komt te staan.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor uw antwoord. Ik zal nu 's nachts een stuk beter slapen en de stukken van de notaris met een gerust hart tegemoet zien!Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag