Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn broer heeft een tijd geleden een sleepboot gekocht.
Op papier stond dat de boot in goede staat verkeerde. Mijn broer heeft er niet mee gevaren. Bij de vaart naar de thuishaven bleek er van alles met de boot mis te zijn. Hij was zelfs lek, de stuurinrichting en het besturings paneel was defect, alsmede de verlichting enz.Nu zegt de verkoper dat hij hier niet voor aansprakelijk is, omdat mijn broer de boot gekocht heeft zoals hij daar lag. Kan mijn broer de kosten die nodig zijn om de boot vaar klaar te maken op de verkoper verhalen?

Het uitgangspunt bij de beoordeling of er een boot is geleverd die aan de eisen uit de koopovereenkomst voldoet, is of de boot alle eigenschappen had die uw broer daarvan mocht verwachten.
De boot moet, anders gezegd, de eigenschappen bezitten die men van een boot voor normaal gebruik mag verwachten en waaraan men niet hoeft te twijfelen. Kortom: de boot moet op normale wijze kunnen varen.
In principe heeft een koper de plicht om nader onderzoek te doen, voordat hij de boot koopt en de verkoper heeft de plicht mededelingen te doen over de staat van de boot, maar de hoofdregel is wel dat de mededelingsplicht vóór de onderzoeksplicht gaat. Op deze manier wordt een koper beschermd in een situatie waarin de koper belangrijke gegevens verzwijgt.

Echter, als de koper nadrukkelijk afziet van de mogelijkheid om nader onderzoek te doen en/of in de koopovereenkomst staat dat de boot is onderzocht, dan kan dat een reden zijn voor de rechter om van deze hoofdregel af te wijken en komen alle risico’s voor rekening van de koper.

Een en ander hangt dus af van de aanprijzingen in de verkoopbrochure en/of voorwaarden in de verkoopovereenkomst.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor uw reactie. Het punt is dit onze broer is psychiatrisch patient en dacht een goede boot voor 40.000 euro te kopen. Men had hem verteld en dat stond ook op internet dat de boot in goede staat was. De verkoper heeft hem echter een contract laten ondertekenen, waarin staat dat hij de boot aanvaart zoals hij is. Hij zegt de verkoop is geschied op basis as is where is. Mijn broer zag pas bij het naar huis varen, dat er niets aan de boot deugde. Ik wil eigenlijk dat de verkoper de kosten betaalt voor het vaar klaar maken


Volgens de beschrijving op het internet verkeerde de boot in goede staat.
Dus als de verkoop is geschied op basis van 'as is where is' dan was de boot dus
in goede staat en mag je verwachten dat de boot bij 'normaal gebruik' ook vaart.
U kunt daarom de verkoper in gebreke kunnen stellen en eisen dat de boot
binnen een redelijke termijn alsnog in goede staat wordt gebracht op zijn kosten.
Als de verkoper na afloop van de termijn nog steeds in gebreke blijft dan
treedt verzuim in en heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden
(en dus teruggave van de koopsom).

Het feit, dat uw broer een psychiatrisch patient is in dit geval niet van belang.
Dit gegeven had wel een rol gespeeld als de verkoper wél aan uw broer had gemeld
dat de boot niet kon varen.
Voorwaarde is dan wel dat kan worden aangetoond, dat op het moment van ondertekenen
er daadwerkelijk sprake was van een (tijdelijke) geestelijke stoornis
en uw broer dus eigenlijk helemaal geen boot wilde kopen in een dergelijke staat.
De koopovereenkomst kan dan alsnog worden vernietigd.
Echter, de verkoper kan zich vervolgens beroepen op 'gerechtvaardigd vertrouwen'
als hij onbekend was met de pyschiatrische achtergrond en uit niets bleek dat uw broer
mogelijk onder invloed van een geestelijke stoornis zijn handtekening onder de overeenkomst zette.
(Let wel: de verkoper kan geen beroep doen op 'gerechtvaardigd vertrouwen'
indien uw broer onder curatele is gesteld en dus handelingsonbekwaam is.)

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik ben heel blij met uw antwoord. Maar hoe kan ik dit nu het beste aanpakken. De verkoper wil nergens iets van weten. Hij zegt ik heb naar eer en geweten gehandeld.


Een verkoper kan zich alleen achter onwetendheid verbergen als hij niet op de hoogte was van een gebrek of mankement dat pas later optreedt en dit ook niet had hoeven of kunnen weten.
De verkoper moet alles melden wat hem bekend is qua defecten/gebreken.
Zeker als het om een ondernemer gaat dan had hij als deskundige partij in ieder geval van deze gebreken op de hoogte dienen te zijn en uw broer daarover moeten inlichten.

Als uw broer een rechtsbijstandverzekering heeft dan adviseer ik hem om hier contact mee op te nemen. Anders adviseer ik hem een brief te sturen aan de verkoper waarin hij de weigering van de verkoper bevestigt om de reparaties uit te voeren en dat hij hem nu voor de laatste keer in de gelegenheid stelt om de gebreken te herstellen.
Via deze website is een standaardbrief 'Ingebrekestelling' beschikbaar
(http://www.rechtswinkel.nl/documenten/7/ingebrekestelling.html).
Een andere standaardbrief is beschikbaar op website van het Juridisch Loket, waarin is verwoord dat na afloop van de ingebrekestellingstermijn u de overeenkomst automatisch als ontbonden beschouwd.
(http://www.juridischloket.nl/vraagenantwoord/consument-geldzaken/aankopen-en-garantie/defect-product/Pages/default.aspx?_st_osc=related)

In het geval de verkoper niet reageert op de brief dan kunt u overwegen (na afloop van de ingebrekestellingstermijn) het geschil aan de rechter voor te leggen.
Vanwege het bedrag dat in geschil is (EUR 40.000) is de kantonrechter niet bevoegd, maar de rechtbank. Dit betekent dat u een advocaat moet inschakelen.

Informatie over de kosten van een gerechtelijke procedure is te vinden op: http://www.juridischloket.nl/werkwijze/rechtsbijstand/advocaat-nodig/Pages/default.aspx

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Eigenlijk komt het er nu op neer, dat mijn broer een advocaat moet inschakelen.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag