Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


mijn baas heeft mij ontslagen per 4 januari en ik heb twee maanden salaris doorbetaald ik dacht dat ik per 1 maart in de ww zou komen maar nu blijkt dat ik 3 maanden opzegtermijn had moeten krijgen kan ik deze maand nog betaald krijgen van mijn werkgever ik heb er 9 jaar gewerkt en ben ontslagen wegens economische redenen en heb ook een ontslag vergoeding gekregen

Bij een gegeven ontslag houdt het UWV bij de toekenning van WW, rekening met de zogenaamde "fictieve opzegtermijn". Dat wil zeggen: de datum van de de WW-uitkering hangt af van de opzegtermijn, die de werkgever in acht had dienen te nemen. Dit los van de vraag of de werkgever die opzegtermijn daadwerkelijk in acht heeft genomen.

Uitgaande van de feiten welke u noemt, lijkt het erop dat uw werkgever geen rekening heeft gehouden met de "fictieve opzegtermijn".

Beoordeel dit antwoord:

Uit uw vraag blijkt niet duidelijk of u met ontslag heeft ingestemd door het ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst.

Als u geen beëindigingsovereenkomst heeft getekend, bestaat waarschijnlijk de mogelijkheid doorbetaling van uw salaris te eisen totdat uw dienstverband wel rechtsgeldig is beëindigd (waarmee u danwel de kantonrechter danwel uwv nog moeten instemmen), danwel schadevergoeding te eisen voor het niet in acht nemen van de voor u geldende opzegtermijn.

Als u wel een beëindigingsovereenkomst heeft getekend zal het feit dat u met deze opzegtermijn heeft ingestemd al snel voor uw risico komen.

Beoordeel dit antwoord:

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet zomaar eenzijdig opzeggen. Daarvoor moet zij toestemming hebben van het UWV.

Indien uw werkgever u heeft ontslagen zonder dat zij daarvoor toestemminmg heeft gekregen van het UWV, hoeft u niet met het ontslag in te stemmen. U kunt dan aanspraak maken op salaris, ook na de ontslagdatum. U dient zich dan wel beschikbaar te stellen en beschikbaar te houden voor het verrichten van werkzaamheden.

Als het UWV uw werkgever toestemming heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, behoort de werkgever bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst rekening te houden met de van toepassing zijnde opzegtermijn.

Wanneer de werkgever bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst een te korte opzegtermijn hanteert, gaat de WW niet eerder in dan wanneer de opzegtermijn verstreken is.

Indien uw werkgever een te korte opzegtermijn hanteert, kunt u, kort samengevat, aanspraak maken op uw loon tot aan de de datum dat de arbeidsovereenkomst zou zijn geeindigd wanneer de correcte opzegtermijn in acht zou zijn genomen.

Eventueel kan ook het UWV een fout hebben gemaakt bij haar berekening van de opzegtermijn. In verband met het ontbreken van nadere informatie kan ik niet inschatten of uw werkgever of het UWV de van toepassing zijnde opzegtermijn verkeerd heeft berekend.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag