Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Kan een overeenkomst ook mondeling worden opgezegd als in het contract staat dat de opzegging schriftelijk moet gebeuren?

Beste vraagsteller,
meestal kan een overeenkomst worden opgezegd zoals deze ook is aangegaan, dit geldt met name voor consumenten die op internet abonnementen en dergelijke bestellen en voor de opzegging vervolgens een schriftelijk stuk wordt verwacht.

Bent u consument? Over wat soort overeenkomst gaat uw vraag. en hoe bent u deze overeenkomst aangegaan, en met een bedrijf of particulier?
Om een goed antwoord te geven is aanvullende informatie nodig.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Het gaat om een huurovereenkomst. In het contract staat dat de opzegging schriftelijk dient te gebeuren. De huurder heeft een tijd geleden echter (ondubbelzinnig) mondeling opgezegd. Nu wordt de huurder aangesproken tot betaling van de huurtermijn voor de periode waarin nog niet zou zijn opgezegd. Opvallend is wel dat de onderhavige ruimte wel onmiddellijk weer is verhuurd.


Beste vraagsteller,
is het een huurcontract van bepaalde tijd van bewoning? Hebt u na de mondelinge opzegging direct weer doorverhuurd? In een huurcontract van bepaalde tijd kan de situatie zijn geregeld dat de huurder voortijds de het gehuurde verlaat en wat dan rechtens is. Kunt u iets meer vertellen over het soort contract en de bijbehorende voorwaarden?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Beste Monique,

Ik ben slechts een bemiddelaar tussen huurder en verhuurder. Het gaat om een opslagruimte. De verhuurder heeft het na mondelinge opzegging direct weer doorverhuurd. Het gaat er puur om of de huurder destijds geldig (ondubbelzinnig in een lang gesprek) heeft opgezet, terwijl in de huurovereenkomst was bepaald dat dit schriftelijk moest gebeuren. Verder is hier niks over geregeld.


Beste, als het gaat om een bedrijfshal /opslagruimte die niet is bedoeld of toegankelijk is voor publiek geldt, ik citeer huurgeschil.nl:
"
Niet voldoen aan de overeengekomen eisen van opzegging
Ook als in het huurcontract staat vermeld dat de opzegging per aangetekende brief op deurwaardersexploot moet worden gedaan, dan kan de verhuurder onder omstandigheden geen beroep op het ontbreken van een schriftelijke opzegging doen in het kader van verlenging van de overeenkomst wegens een verlengingsbeding, als tussen partijen niet wordt betwist dat de huurder tijdig te kennen heeft gegeven dat hij geen gebruik wenste te maken van verlenging van de overeenkomst.
Het gerechtshof te 's-Gravenhage kwam in haar uitspraak van 11 april 2003, rolnr 02/787 KA tot deze conclusie waarbij de volgende zinsnede de kern van de uitspraak weergeeft:" Niet gesteld of gebleken is dat over dat standpunt van Juffermans (huurder, toevoeging Huurgeschil) op enig moment onduidelijkheid heeft bestaan. Het hof is dan ook van oordeel dat niet valt in te zien welk belang Jager (verhuurder, toevoeging Huurgeschil) kan hebben gehad met een opzegging bij deurwaardersexploit of per aangetekend schrijven conform de huurovereenkomst: het standpunt van Juffermans was haar immers bekend. Jager had er dan ook rekening mee moeten houden dat zij, wanneer met Juffermans geen overeenstemming zou worden bereikt over de voorwaarden van een nieuwe overeenkomst, naar een andere huurder zou moeten gaan zoeken. De grieven slagen dan ook niet". De situatie had uiteraard anders gelegen als de verhuurder had betwist dat zij gesprekken met de huurder had gevoerd, waarin huurbeƫindiging was besproken. Het ontbreken van de schriftelijke stuk zou de huurder dan wel fataal zijn geworden. "

Uit het feit dat opnieuw en direct verhuurd is maak ik op dat de verhuurder de mondelinge opgezegde overeenkomst niet betwist en om die reden zou een restant- huurvordering wel eens niet kunnen slagen, als de rechter er over moet beslissen. Het verschil tussen de zaak zoals u die voorlegt en bovenstaande zaak is dat het in dit geval niet om verlening gaat maar om restant huurtermijnen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Enorm bedankt! Dit is precies het ontbrekende puzzelstukje!Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag