Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


In beëindigingsok staat dat werkgever bereid is bij te dragen aan jur kosten - na verzenden v fact door advocaat geeft werkgever aan deze pas te betalen na beëindiging arbeidsrelatie - advocaat wenst nu dat werknemer factuur betaalt - na ontvangst door hem v werkgever ontvangt werknemer remise

Geachte vraagsteller,
Tenzij anders overeengekomen is het gebruikelijk dat e.e.a. aan het einde van het dienstverband plaats vindt. De advocaat had m.i. dan ook beter moeten weten en (zoals ik dat altijd wel doe) in de vaststellingsovereenkomst moeten bedingen dat er (bijv.) 14 dagen na factuurdatum moest worden betaald, als hij had gewild dat er eerder betaald wordt. De advocaat heeft er blijkbaar tevens mee ingestemd dat het werkgever is die de factuur voldoet. Betaling door de werknemer kan dan ook niet verlangd worden.
Met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Geachte mw Doomernik, hartelijk dank voor uw uiteenzetting! Ik dacht al dat er een lekje in de overeenkomst zat. Ik betreur het ten zeerste dat de advocaat zich star opstelt. Is het verstandig om hem te wijzen op zijn klaarblijkelijke instemming en laten weten dat betaling door mij niet kan worden verlangd? Hoe kan ik mij daar het beste in opstellen?


Geachte vraagsteller,
U zou de advocaat wellicht kunnen wijzen op mijn antwoord. U kunt als compromis ook nog aanbieden om bijv. 50% voor te schieten. Overigens, hoe bezwaarlijk kan het zijn dat de advocaat even moet wachten? Hoe lang duur het nog voor uw dienstverband eindigt? En heeft u uw advocaat niet een (gebruikelijk) voorschot betaald? Of geschiedt e.e.a. op basis van een toevoeging? Dan vind ik de houding van de advocaat helemaal onbegrijpelijk.
Met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Geachte mw Doomernik, Onder dankzegging van uw antwoord, het dienstverband eindigt 1 nov a.s. De rekening is gedateerd eind juli jl. Ik ben opdrachtgever. Er is geen sprake van een voorschot of toevoeging. Hieronder treft u de tekst aan welke advocaat schreef voordat ik u raadpleegde.
"De heer .. stelt dat niet is afgesproken dat de factuur voor 1 november 2012 kon worden opgestuurd. Die stelling is onzinnig; er is afgesproken; dat heeft de heer .. ook ondertekend, dat er een bijdrage voor kosten rechtsbijstand dient te worden betaald. Nu daarbij niet is afgesproken dat dat pas na 1 november 2012 het geval was, is de vordering direct opeisbaar.

Hoe dan ook; gaarne verneem ik van u of u wenst dat thans verdere acties, waaronder een procedure, dienen te worden ingezet. Ervan uitgaande dat u daarvoor niet kiest, mocht wel van de financiële administratie worden begrepen dat men niet tot na 1 november 2012 wenst te wachten op de nota van 27 juli jl.; derhalve verzoek ik u een betalingsregeling voor te stellen om voor die tijd tot volledige betaling te geraken. Vanzelf spreekt dat zodra alsdan firma .. tot betaling van de verzonden declaratie overgaat, ik het betaalde bedrag aan u zal terugstorten."
Ik kan mij zeker in uw bovenliggend antwoord vinden. Is dit voldoende sluitend zo? Met dank bij voorbaar, Met vriendelijke groet,


Geachte vraagsteller,
Bovenstaande roept enkele vragen bij mij op. Overigens is een compromis vaak het beste zoals ik, maar blijkbaar ook de advocaat, voorstelde.
Met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag