Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


In 2012 ben ik als slachtoffer van pesten op de werkvloer gehoord door een extern onderzoeksbureau. Tijdens een personeelsbijeenkomst heeft werkgever destijds de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Aan het eind van de presentatie zegt werkgever het onderzoeksrapport te hebben vernietigd. Ik heb werkgever toen verzocht, ondanks zijn woorden, het onderzoeksrapport toch beschikbaar te stellen. Omdat er op mijn werkvloer nog steeds sprake is van pesten en ongewenste omgangsvormen wil ik weten wat er in dat onderzoeksrapport staat. Welke mogelijkheden biedt de wet mij om het onderzoeksrapport op te vragen bij het onderzoeksbureau? Helaas is het inzagerecht, art.35, Wet Bescherming Persoonsgegevens vervallen. Als er wettelijke mogelijkheden zijn, mag dan het onderzoeksbureau mijn werkgever berichten dat ik het rapport opvraag?

U heeft recht op inzage en afschrift van het onderzoeksrapport omdat hierin persoonsgegevens van u zijn verwerkt en omdat deze betrekking heeft op uw arbeidsrelatie (arbeidsovereenkomst). Uw recht op inzage en afschrift van het onderzoeksrapport kan worden gebaseerd op art. 843a Rv en op art. 15 AVG.

In art. 843a RV is bepaald:

1 Hij die daarbij rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Onder bescheiden worden mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens.

2 De rechter bepaalt zo nodig de wijze waarop inzage, afschrift of uittreksel zal worden verschaft.

Art. 15 AVG bepaalt:

1.De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie: a) de verwerkingsdoeleinden; b) de betrokken categorie├źn van persoonsgegevens; c) de ontvangers of categorie├źn van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen; e) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken; f) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens; h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Ik adviseer u bij uw werkgever na te vragen wie hierin de verwerkingsverantwoordelijke is en deze persoon vervolgens te verzoeken om voormelde inzage en verantwoording.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dit is de reactie waar ik op had gehoopt, maar ik ga absoluut niet naar mijn werkgever om te vragen wie de verwerkingsverantwoordelijke is; mijn werkgever houdt toch alles onder de pet. Ik denk dan aan het zelf een brief sturen naar het onderzoeksbureau en een beroep te doen op 843a RV, maar wil absoluut niet dat mijn werkgever er lucht van krijgt. Mijn angst is dat het onderzoeksbureau mijn werkgever gaat bellen en vertellen dat ze van mij een brief hebben ontvangen waarin ik het onderzoeksrapport opvraag. Is mijn angst terecht; of kan ik het van het onderzoeksbureau eisen dat ze niet mijn werkgever inlichten.


Het onderzoeksbureau is ingeschakeld door uw werkgever en zal u dan ook naar uw werkgever doorverwijzen, verwacht ik. Uw werkgever kan naar u verwacht wel alles onder de pet willen houden, maar ondergraaft dan in ernstige mate haar juridische positie en dat kan leiden tot hoge schadeclaims en boetes. Wees u ervan bewust dat angst een slechte raadgever is en u alleen verder komt als u zich er niet door laat afleiden. U heeft er domweg recht op en u heeft er behoefte aan, dus niemand kan u verwijten als u zich assertief opstelt. Met assertiviteit bereikt u het meeste, zeker nu u het recht aan uw kant heeft staan.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Twee dagen na de presentatie van de onderzoeksgegevens door mijn werkgever, heb ik ondanks dat mijn werkgever had gesproken over vernietiging onderzoeksrapport, toch per mail het onderzoeksrapport opgevraagd. Hierop heb ik geen bevredigende reactie gekregen.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag