Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Ik woon als student samen met nog 5 andere studenten in een huis. Een van deze huisgenoten is hoofdhuurder en staat als enige op het contract wat met de verhuurder, in dit geval een makelaar, is gemaakt. Hij gaat nu verhuizen en daardoor eindigt dit contract. Wat voor rechten hebben wij overige 5 studenten?

De verhuurder (de makelaar) wilt geen nieuw contract meer met studenten omdat de huiseigenaar (een andere partij) zekerheid wil.

Wij zijn altijd nette huurders geweest en hebben altijd op tijd betaald.

Geachte vraagsteller,

Hoe is de huur door jullie voldaan? Heeft de hoofdhuurder de huur zelf voldaan en is door de overige medebewoners de huur dan aan de hoofdhuurder betaald? Zo ja, hoe vond de betaling door de overige bewoners plaats? Staan jullie allemaal bij de gemeente op dit adres ingeschreven?

In principe zouden de overige bewoners als onderhuurders kunnen worden aangemerkt. In dat geval kan er sprake zijn van huurbescherming. Het een en ander is mede afhankelijk van de inhoud van de huurovereenkomst en de overige feiten. Ik zou je willen adviseren om het Juridisch Loket te raadplegen. Zij kunnen het huurcontract en de overige omstandigheden beoordelen en eventueel doorverwijzen naar een advocaat. Het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl) is ook bereikbaar per telefoon of e-mail.

Heel veel succes!

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor uw antwoord. Ik zal mijn vraag wat uitgebreider toelichten.

Wij maken ons gedeelte van de huur over naar de hoofdhuurder. Hij maakt vervolgens het gehele bedrag over naar de verhuurder. We staan allemaal bij de gemeente ingeschreven op dit adres.

Ik ben vandaag naar het juridisch loket geweest. En daar ben ik geholpen met het volgende advies:
Zodra de situatie zich voordoet dat wij het huis moeten verlaten en wij zouden blijven zitten tot dat de verhuurder gaat procederen, dan zouden wij de rechter kunnen wijzen op coöptatie. Wat juridisch niet helemaal van toepassing zou zijn maar waar de rechter in ons geval, omdat bij de verhuurder bekent is dat wij met zes personen sinds het begin het huis bewonen, misschien ons wel "gelijk" zou kunnen geven.

Ik had het contract onhandigerwijs niet bij me toen ik bij het juridisch loket kwam.

En is het zo dat als de hoofdhuurder het contract vrijwillig beëindigt, de overige bewoners evengoed huurbescherming hebben?

Excuus voor mijn misschien incorrecte formulering. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel.


Met vriendelijke groet.


Geachte vraagsteller,

Als het gaat om een zelfstandige woning (het huurcontract is daarom mede - doch niet uitsluitend - van belang) dan bepaalt de wet omtrent onderhuur het volgende:

Artikel 269
1
De onderhuur die betrekking heeft op een zelfstandige woning waar de onderhuurder zijn hoofdverblijf heeft, wordt in geval van beëindiging van de huur tussen huurder en verhuurder voortgezet door de verhuurder.
2
De verhuurder kan binnen zes maanden nadat hij op grond van lid 1 de onderhuur heeft voortgezet vorderen dat de rechter zal bepalen dat de huur met ingang van een in het vonnis te bepalen tijdstip zal eindigen op de grond dat:
a
de wederpartij vanuit financieel oogpunt onvoldoende waarborg biedt voor een behoorlijk nakoming van de huur;
b
de onderhuur is aangegaan met de kennelijke strekking de onderhuurder de positie van huurder te verschaffen;
c
in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, mede gelet op de inhoud van de huurovereenkomsten die betrekking hebben op soortgelijke woonruimte alsmede op de inhoud van de geëindigde huur tussen hem en de huurder en de inhoud van de voortgezette huurovereenkomst, niet van hem kan worden gevergd dat hij de huur met de wederpartij voortzet;
d
de wederpartij indien het woonruimte betreft waarop hoofdstuk II van de Huisvestingswet van toepassing is, niet een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7 lid 1 van die wet overlegt.
3
Ingeval van onderverhuur welke al dan niet een zelfstandige woning vormt, zet degene die op grond van de artikelen 266, 267 en 268 huurder is geworden of de huur heeft voortgezet, als onderverhuurder de huur met de onderhuurder voort.

De kans is derhalve aanwezig dat de verhuurder in een gerechtelijke procedure zal proberen de onderhuur te laten eindigen. Of dit lukt is afhankelijk van de omstandigheden. Immers, nu kon de hoofdhuurder uit financieel oogpunt de volledige huur ook niet dragen. De bijdrage van de overige medehuurders was wellicht nodig. In ieder geval hebben hebben jullie in zekere zin ook bescherming.

Het is wellicht beter om met de verhuurder in overleg te treden. Geef aan dat in het uiterste geval een gerechtelijke procedure nodig zal zijn. Beide partijen zullen hier waarschijnlijk niet op zitten te wachten. Wellicht dat partijen afspraken kunnen maken omtrent het verdere gebruik. Het zal daarbij ook van belang zijn of er voor jullie eenvoudig andere woonruimte te vinden zal zijn. Dus een feitelijke beoordeling.

Overleg is nu de beste optie. Als partijen er niet uitkomen, zou ik terug gaan naar het Juridisch Loket en je laten doorverwijzen naar een advocaat. Immers, als de verhuurder gaat procederen zal binnen de kaders van de wet hierop verweer gevoerd kunnen worden. Op basis van de feiten zal beoordeeld kunnen worden of de procedure kans van slagen heeft.

Heel veel succes.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag