Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Ik heb in december 2019 een bedrijfsongeval gehad. ik heb mij verstapt op een wankel trapje en ben daardoor op mijn dominante pols gevallen. Deze komt nooit meer helemaal in orde en ik ben flink beperkt in wat ik nog kan nu.
Ik wil mijn ex-werkgever aansprakelijk stellen voor een bedrijfsongeval. Zij hebben in eerste instantie aansprakelijkheid niet erkend, of ze zijn daar zelfs niet eens op ingegaan. Ik wist niet precies hoe dat werkt. Ik heb geen rechtsbijstandsverzekering.
Kan ik nog iets tegen de oud-werkgever beginnen nu of heb ik gewoon pech omdat ik geen rechtshulp kan betalen?

Indien u kunt aantonen dat u dit letsel op het werk is overkomen, en dat neem ik voorshands aan, dan kunt u de werkgever in beginsel aansprakelijk stellen. Het is dan vervolgens aan de werkgever om te stellen en te bewijzen dat zij aan haar zogeheten stelplicht heeft voldaan. Zij moet alsdan dus bewijzen, onder andere, dat het trapje aan de wettelijke eisen voldeed en dat dit ook het juiste hulpmiddel was om uw werkzaamheden uit te voeren. Juridisch staat u dus 1-0 voor, populair gezegd, indien u kunt bewijzen dat u tijdens de werkzaamheden het ongeval hebt gehad. Indien gewenst kan ik u in dat traject verder adviseren, in beginsel kosteloos voor u.

Beoordeel dit antwoord:

Beste vraagsteller,

Op de eerste plaats wens ik u een voorspoedig en algeheel herstel toe.

Zoals de heer Borninkhof hiervoor terecht aangeeft hoeft u als werknemer enkel aan te tonen dat u in de uitoefening van uw werk schade leed. Vervolgens is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij zich van zijn zorgplicht heeft gekweten. U kunt dit terugvinden in art. 7:658 Burgerlijk Wetboek. In een aantal arresten van de Hoge Raad, onze hoogste rechter, is deze zorgplicht nader uitgewerkt. Daaruit blijkt dat de werkgever niet snel aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Hier is het niet alleen de vraag of het wankele trapje wel goedgekeurd was, maar ook of dit trapje (zelfs als het goedgekeurd is) welke het juiste middel hier was.

Alhoewel de juridische positie van de werknemer bepaald sterk is te noemen, moet er toch vaak een strijd worden gevoerd met de verzekeraar van de werkgever. Niet alleen over de aansprakelijkheid maar daarna ook over de door u geleden letselschade. Als ervaren letselschade advocaat kan ik u hier van dienst zijn. Mocht u in de provincie Zuid-Holland wonen (dat is mijn werkgebied), neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.

Ik wens u hoe dan ook veel succes!

Beoordeel dit antwoord:

Geachte vragensteller,

Allereerst wil ik u veel beterschap wensen. Ik hoop dat u uiteindelijk zo goed mogelijk herstelt.

U heeft geen pech, ook zonder een rechtsbijstandsverzekering is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Een werkgever is al snel aansprakelijk. Een werkgever is namelijk aansprakelijk voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werk lijdt, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit is vastgelegd in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Mocht u verdere hulp wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik kan met u verder kijken of uw werkgever aansprakelijk is. Ook kan ik uw schade in kaart brengen. Mijn juridische hulp is kosteloos. Als uw werkgever aansprakelijk is, dan moet hij namelijk ook de kosten van de juridische hulp vergoeden. Dit maakt onderdeel uit van uw schade.

Beoordeel dit antwoord:

Beste heer, mevrouw,

Ik begrijp uit uw verhaal dat u in december 2019 een ongeval tijdens het verrichten van uw werk hebt meegemaakt. Hierdoor hebt u letsel aan uw pols opgelopen. Om te beginnen wens ik u een voorspoedig en geheel herstel toe.

Verder bent u van plan om uw ex-werkgever aansprakelijk te stellen. U vraagt of u nog iets kunt beginnen tegen uw ex-werkgever of dat u pech hebt omdat u geen rechtshulp kunt betalen.

Om een antwoord te geven op uw vraag kan ik meteen duidelijkheid bieden: u kunt zeker nog iets beginnen tegen uw ex-werkgever. Uw ex-werkgever is namelijk op grond van artikel 7:658 lid 2 BW aansprakelijk voor de schade die u hebt opgelopen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden. Dit is slechts anders wanneer uw ex-werkgever kan aantonen dat hij aan zijn verplichtingen in artikel 7:658 lid 1 BW heeft voldaan of wanneer het ongeval is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan uw zijde. Aan deze bewijslast is niet snel voldaan.

U stelt dat u zich hebt verstapt op een wankel trapje. Wanneer dit trapje door de werkgever beschikbaar is gesteld dan zal het trapje moeten voldoen aan de NEN-normen en tenminste eenmaal per jaar gekeurd moeten worden. Naar mijn ervaring is dit zelden het geval. Er is dan ook snel sprake van een zorgplichtschending van de werkgever.

Naar mijn eerste indruk is de kans groot dat u uw schade kunt verhalen op uw ex-werkgever dan wel diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Ik raad u aan om een letselschadeadvocaat in te schakelen die u helpt bij het verhalen en inzichtelijk maken van uw schade als gevolg van het ongeval dat u is overkomen. De letselschadeadvocaat kan de kosten van zijn inschakeling verhalen op uw ex-werkgever dan wel diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Die komen namelijk voor vergoeding in aanmerking op grond van artikel 6:96 lid 2 BW. Let goed op: voor het bijstaan van letselschadeslachtoffers gelden geen minimumeisen. Controleer daarom goed of de persoon die u wilt inschakelen ook daadwerkelijk advocaat is.

Indien u het op prijs stelt dan kan ik u bijstaan bij het verhalen van uw schade. Ik ben advocaat en volledig gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van ongevallen. Mijn werkzaamheden zijn voor slachtoffers kosteloos. U kunt mijn contactgegevens vinden door rechts in uw scherm op mijn naam te klikken.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan gerust. Ik help graag.

Met vriendelijke groet,

Marcel Schreijer

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag