Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


ik heb een winkepand gekocht 2010 ,in de koopovereenkomst is erfdienbaarheid niet vermeld gebruik van de gangen om dat de verkoopster had niet in zijn bezit toen heb ik volledig erfdienbaarheid onderzoek laten maken ,Blijkt 1961 heeft wikelier gebouwde en grond deels verkocht aan de buren toen heeft eigenaar met de verkoop Koopovereenkomst+Erfdiesbaarheid Notarieel akte getekend

Nu zegt de buren deze gang is van ons ze laten Kadestraal tekening van gemeente zien .ik heb getekend brief laten (1961)zien aan de buren ,word niet accepteert ,Kadaster zegt (Er zijn geen voorlopige aantekeningen) is nog geldig 2012
....................................................................................

De komparanten verklaarden vervolgens, dat deze koopovereenkomst voorts is geschied op de volgende bepalingen .

1) Het verkochte gaat op de koper over met alle heersende en lijdende erfdienbaarheden,doch vrij van hypotheek.

2)De verkoopster is tot geen andere vrijwaring gehouden dan die wegens uitwinning van de eigendom.

3) Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte van het verkochte geeft geen enkele vordering .

4)De koper kan het gekochte op heden in eigen gebruik en genot aanvaarden .

5)Alle zakelijke lasten en belastingen , welke van het verkochte geheven worden, komen voor rekening van de koper heden af.
6.De scheidingmuur tussen het bij deze akte verkochte perceel en het aan verkoopster in deze in eigendom verblijvende gedeelte is en blijft gemeenschaplijk eigendom van de verkoopster in deze en de koper.

7) Het aan de comparant ter andere zijde verkochte gedeelte van voormeld kadastraal perceel nummer 0000
en het aan verkoopster verblijvende gedeelte van voormeld perceel nummer 0000 worden over en weer belast en bevoorrecht met de erfdienbaarheid tot het hebben ramen en deuren binnen en beneden de bij de wet bepaalde afstand en hoogte, zulks op de bestaande voet, terwijl de goten, rioleringen,afvoerleidingen en schoorstenen, voorzover thans gemeenschaplijk gebruikt, voor gemeenschaplijk gebruik bestemd blijven, zullende het onderhoud hiervan voor gemeenschaplijke rekening komen.
..............................................................................
welke rechten heeft de winkelier van deze getekend brief
dat 1961 getekend is ?

Het lijkt me dat de notariële akte van destijds een (sluitend) antwoord geeft op uw vragen. Meestal geldt dat als de notariële akte afwijkt van de eerdere koopovereenkomst, de notariële akte voorrang heeft boven de (onduidelijkere) koopovereenkomst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag