Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb een vraag over de aansprakelijkheid van een online tussenpersoon in handelsverkeer tussen consumenten en individuele professionele koks, die al dan niet onder een VAR verklaring werken en BTW afdragen voor commerciële diensten.

1. In hoeverre is de online tussenpersoon aansprakelijk voor eventuele onrechtmatigheden aan de kant van de koks, en welke rol speelt het verloop van de consumentenbetalingen hierin? Maakt het verschil of de tussenpersoon de betalingen ontvangt en wordt gefactureerd door de koks op wekelijkse basis, of de tussenpersoon alleen de rechtmatige commissie op haar diensten ontvangt en de rest van de betaling meteen wordt doorgesluisd naar de koks? Welke optie leidt tot welke aansprakelijkheid?

2. In hoeverre kunnen koks die onder een VAR verklaring werken de tussenpersoon als enige opdrachtgever hebben?

Geachte vragensteller,

U kunt als tussenpersoon alleen aansprakelijk zijn in geval van eigen onrechtmatig handelen of nalaten. De tussenpersoon heeft zich wel te houden aan de maatschappelijke zorgvuldigheid en dient in redelijkheid rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van anderen. Voor het beantwoorden van de vraag of een tussenpersoon zijn zorgvuldigheidsplicht heeft overschreden dient specifiek gekeken te worden naar de omstandigheden van het geval. De tussenpersoon is dus in beginsel niet aansprakelijk bij onrechtmatigheden aan de kant van de kok. Ook wanneer de tussenpersoon geen maatregelen treft om de onrechtmatigheden van de kok tegen te houden is hij in beginsel niet aansprakelijk te stellen. Van belang hierbij is dat hij geen kennis heeft van de onrechtmatigheden.

Verder is het zo dat wanneer de tussenpersoon als 'doorgeefluik' fungeert en voldoet aan de voorwaarden genoemd in art 6:196c BW, hij niet aansprakelijk kan worden gesteld. Het maakt dus zeker uit hoe de tussenpersoon te werk gaat. Mocht u niet onder de categorie van artikel 6:196c BW vallen dan zijn de gewone privaatrechtelijke regels van toepassing, zie art. 3:66 BW. U bent dan aansprakelijk al naar gelang het aandeel dat ieder van de partijen heeft gehad in de totstandkoming van de overeenkomst en in de bepaling van haar inhoud.

Met betrekking tot uw tweede vraag is het verstandig voor de koks om meerdere opdrachtgevers te hebben. Gezagsverhouding en afhankelijkheid van opdrachtgever zijn belangrijke factoren die meewegen bij het toekennen van een VAR verklaring. Echter is het niet verplicht en zouden de koks op andere manieren kunnen aantonen dat er geen sprake is van verkapt werknemersschap. Een VAR is overigens niet verplicht, dus koks kunnen altijd werken met één opdrachtgever.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag