Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb een leesmap ( al 30 jaar.) heb deze een maand van tevoren schriftelijk opgezegd, heb een brief gekregen dat het opzegtermijn 3 mnd.
Heb hierover gebeld maar blijven bij hun standpunt wand het is wetelijk zo geregeld punt uit aan, Nu mijn vraag of dat ook zo is.

Opzegtermijn is een maand volgens de wet. Dat is in het algemeen de opzegtermijn met een uitzondering voor dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. Je kunt je afvragen of een leesmap hieronder valt.

Maar dat is zelfs niet van belang want voor dagbladen etc die die minstens één keer per maand geleverd worden geldt ook een opzegtermijn van maximaal één maand. Alleen voor abonnementen op bladen en tijdschriften die minder dan één keer per maand geleverd worden geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

Dus opzegtermijn is een maand

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Als eerste bedankt voor U snelle reactie.
Maar heb nog een vraag aan U.

Naar aanleiding van onze schriftelijke opzegging ( per 1 aug.) hebben wij een schrijven gekregen waar o.a. in vermeld stond dat hun opzegtermijn van drie maanden gehanteerd wordt met de volgende regel er bij: Indien u in de periode tot aan de einddatum geen leesmap afneemt,zal de einddatum automatisch worden verschoven met het aantal weken.

Naar aanleiding van dit schrijven hebben we telfonisch kontakt op genomen om te zeggen dat we met het opzegtermijn van 3 mnd. niet eens zijn en dat we ook gezien onze financiële situatie ( ontslag ) naar 30 jaar het abonnement moeten opzegen.
Het gesprek nam al snel een onvriendelijk wending en met de opmerking dat het nou eenmaal de regels waren en dat het ook op de omslag stond van de leesmap en dat het wettelijk ( de wet van Dal of v. Dam of zo iets ) zo geregeld was en er niet vanaf geweken kon worden enz.
Toen we zeiden dat we het absoluut niet mee eens waren en dat we de leesmap sowieso niet meer zouden aannemen en bovendien in augustus met vakantie zijn werd ons de boven staande regel duidelijk “ een soort ingebouwde zekerheid “
Zijn overtuigend antwoord was dat moesten we dan maar doen, maar hij zou de regels die er voor staan handhaven en het incassobureau in schakelen om zijn recht te halen.

Nu de vraag aan U, hoe sterk staat hij en hoe kan ik hiermee het beste omgaan?

Met vriendelijke groet,


Reactie van de vraagsteller

...


Opzegtermijn is 1 maand.
Als ze moeilijk blijven doen kunt u verwijzen naar:
art 6:236 P BW

Artikel 236
Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding
p. dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, leidt tot een stilzwijgende verlenging of vernieuwing van de overeenkomst met een duur die langer is dan drie maanden, dan wel tot een stilzwijgende verlenging of vernieuwing van de overeenkomst met een duur van ten hoogste drie maanden zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de overeenkomst telkens tegen het einde van de duur van de verlenging of de vernieuwing op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand;

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Wederom bedankt voor de snelle reactie.
Heb kontakt op genomen maar zeggen dat ze wel in hun recht staan en dat de wet sinds kort is aan gepast, heb toen gezegd dat hij hem maar moest mailen en tevens heb ik het artikel 236 naar hem gemaild.

Hier onder staat het artikel wat hun mijn gemaild graag U Commentaar hierover.

Met vriendelijke groet


(Stilzwijgende) verlenging van overeenkomsten met consumenten
Zoals wellicht bij een ieder reeds bekend is, is op 1 december 2011 de zogenaamde "Wet Van Dam" in werking getreden (vernoemd naar het gelijknamige kamerlid voor de PvdA). De wet heeft (onder andere) betrekking op de automatische en stilzwijgende verlenging van overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten.
Indien uw onderneming overeenkomsten met consumenten sluit, dan geldt dat een overeenkomst niet meer stilzwijgend mag worden verlengd, tenzij de consument na deze stilzwijgende verlenging op ieder moment kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Bovendien, indien de consument de overeenkomst heeft afgesloten via een website of een ander kanaal (zoals telefonisch), dan moet het voor de consument ook mogelijk zijn om via datzelfde kanaal de overeenkomst op te zeggen. Voor abonnementen op dag-, nieuws- en weekbladen gelden afwijkende regels, onder meer inhoudende dat deze slechts met maximaal 3 maanden stilzwijgend kunnen worden verlengd.
De nieuwe wet- en regelgeving geldt overigens niet ten aanzien van verzekeringen en ook niet voor lidmaatschappen van een vereniging.
Inmiddels zijn de eerste zaken betrekking hebbende op de Wet Van Dam gepubliceerd op rechtspraak.nl. De Rechtbank Haarlem oordeelde onlangs dat in het kader van de opzegging van een fitnessabonnement geanticipeerd mocht worden op de nieuwe wet. Het ging om een fitnessabonnement dat - nog voor inwerkingtreding van de nieuwe wet - stilzwijgend was verlengd met 1 jaar. De kantonrechter maakte met die stilzwijgende verlenging korte metten:
" Ingevolge de “Wet van Dam”, in werking getreden per 1 december 2011 kan de consument op elk gewenst moment de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Weliswaar was deze wet op 6 juni 2011 nog niet in werking getreden maar dat neemt niet weg dat op die inwerkingtreding dient te worden vooruitgelopen. Deze wet vormt immers de codificatie van de reeds bestaande maatschappelijke visie over hoe redelijkerwijze bij verlengde contracten dient te worden geoordeeld over opzeggingsmogelijkheden."
De Wet Van Dam kent geen overgangsregeling en heeft dus onmiddellijke werking op veel overeenkomsten met consumenten. Daarom is het van groot belang om (indien uw onderneming (geregeld) producten en/of diensten aan consumenten levert) zorg te dragen voor aanpassing van uw algemene voorwaarden. Indien u uw algemene voorwaarden nog niet heeft aangepast, is Pesman Advocaten u graag van dienst. Het is overigens sowieso aan te raden uw algemene voorwaarden geregeld te laten screenen of deze nog wel overeenkomen met de op dat moment geldende wet- en regelgeving.
Rechtbank Haarlem, sector kanton, 12 januari 2012, LJN BV1276.

Marianne Zeeman, advocaat


Reactie van de vraagsteller

Sorry maar nog een aanvulling.

Zei beroeppen zich vooral op de genoemde regel:

Voor abonnementen op dag-, nieuws- en weekbladen gelden afwijkende regels, onder meer inhoudende dat deze slechts met maximaal 3 maanden stilzwijgend kunnen worden verlengd.

Bedankt.


Blijkbaar is hun standpunt dat het abonnement op de leesmap iedere dag stilzwijgend wordt verlengd me drie maanden. Als u nog verder wilt gaan met deze zaak dan moet u dus vragen wanner die stilzwijgende verlenging is ingegaan maar als ik u was zou ik gewoon een maand opzegtermijn aanhouden en dat betalen en de leesmap na die maand niet meer in ontvangst nemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag