Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


ik heb een dispuut met een incassobureau zij hebben een schuld die ik had in cessie gekocht op 06 juni 2013 op 15 jan 2012 had ik een overeenkomst met de schuldeiser dat ik maandelijks 55 euro betaalde vanaf februari 2012 en de renteberekening werd stopgezet het bedrag bedroeg dan 2654 euro maandelijks stipt betaald 17 maal 55 euro is 935 euro t.e.m. juni 2013 incassobureau rekende mij een bedrag van 2875 euro aan ik zei dat ik niet akkoord was dat ik reeds 935 euro had betaald verklaarden ze als zij dit hadden geweten zij deze nooit in cessie hadden gekocht waarop zij verklaarden niets van betaling te hebben ontvangen toen ik zei dat ik de bewijzen had zeiden ze betalingen te hebben ontvangen vanaf dec 2012 t.e.m. juni 2013 en dat ik nog 2645 euro moest betalen hierop heb ik per mail gevraagd mij toe te sturen een kopie van h wettelijk bindend contract art.3:94 lid 4 B.W. evenals toepassing Art.6:37 B.W. indien geen sprake van cessie maar van bevoegdheid een verzoek voor bewijs van deze en beroep op art.3.61 lid 2 B.W. en art. 3.35 B.W. kreeg ik telefoon dat zij bij de opdrachtgever een onderzoek zouden instellen en zij niet verplicht zijn deze documenten te overhandigen en zij gewoon de incasso procedure zullen voortzetten
zij moeten toch ook de wet respecteren en zijn toch wettelijk verplicht deze aan mij over te maken en alle inlichtingen te verschaffen kunnen zij zo maar vragen wat ze denken zonder enige specificatie

Beste vraagsteller,

Het omschreven optreden van het incassobureau komt mij twijfelachtig voor. Eerst stelt men geen betalingen te hebben ontvangen, om daar vervolgens op terug te moeten komen (nadat u stelt bewijzen van het tegendeel te hebben). Ook de mededeling aan u dat men de vordering niet had gekocht - als men had geweten dat er een betalingsregeling is getroffen - doet de wenkbrauwen fronsen. Tot slot is de weigering om inlichtingen te verschaffen dubieus.

Op welk moment en door wie is er aan u mededeling gedaan van deze cessie? Heeft de oorspronkelijke schuldeiser aan u bevestigd dat uw vordering is overgedragen? Als dat niet zo is, dan raad ik u aan om dit zsm na te gaan bij de oorspronkelijke schuldeiser. Dit om uit te sluiten dat het incassobureau onbevoegd aan het incasseren is.

Mocht het incassobureau bevoegd zijn om de vordering te innen, dan geldt dat eerder verrichte betalingen in mindering gebracht moeten worden op de totale vordering. Het verdient de aanbeveling om goed na te gaan of de renteberekeningen en buitengerechtelijke kosten wel kloppen. Met betalingen worden namelijk eerst rente en kosten voldaan en dan pas de hoofdsom.

Goed verdedigbaar is dat de eerdere betalingsafspraken met de schuldeiser (over de rente en de deelbetalingen) nog steeds gelden. Cruciaal is dat u (inderdaad) kunt aantonen dat er een afspraak is gemaakt en dat deze steeds correct is nagekomen (betalingsafschriften en mails waarin de afspraken staan). Als partijen betalingsafspraken hebben gemaakt die goed worden nagekomen, dan kan de schuldeiser niet zomaar tussentijds van gedachte veranderen en de hele openstaande som invorderen. Een incassoprocedure lijkt mij daarom niet aan de orde.

Mocht u toch te maken krijgen met incassomaatregelen, dan raad ik u aan om het dossier goed te ordenen en een advocaat of jurist te benaderen.Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

De oorspronkelijke schuldeiser heeft mij ondertussen laten weten dat zij met deze zaak geen uitstaans meer hebben daar zij dit in cessie hebben verkocht aan het incassobureau en het volledige dossier zich daar bevindt en ik verder geen contact meer met hen mag opnemen ;
het incassobureau heeft mij ook bericht gestuurd dat zij een onderzoek zouden instellen bij de opdrachtgever steeds wordt alles op elkander afgeschoven ik heb alles nogmaals nagezien en ben tot de conclusie gekomen dat zij mij gewoon aan het oplichten zijn en ik niets kan doen


Reactie van de vraagsteller

De oorspronkelijke schuldeiser heeft mij ondertussen laten weten dat zij met deze zaak geen uitstaans meer hebben daar zij dit in cessie hebben verkocht aan het incassobureau en het volledige dossier zich daar bevindt en ik verder geen contact meer met hen mag opnemen ;
het incassobureau heeft mij ook bericht gestuurd dat zij een onderzoek zouden instellen bij de opdrachtgever steeds wordt alles op elkander afgeschoven ik heb alles nogmaals nagezien en ben tot de conclusie gekomen dat zij mij gewoon aan het oplichten zijn en ik niets kan doen


Uw verzoeken om nadere gegevens over de cessie zijn kennelijk aan dovemansoren gericht. Het is echter zeer belangrijk voor u dat u zwart op wit de bevestiging heeft van de oorspronkelijke schuldeiser en het incassobureau dat u voortaan slechts aan het incassobureau dient te betalen.

Als dat zo is, dan kunt u het standpunt innemen dat u een betalingsregeling had en dat deze nog steeds geldig is. Vervolgens kunt u de regeling gewoon blijven nakomen zoals die is afgesproken met de schuldeiser. Door de regeling te blijven nakomen, geeft u het incassobureau geen aanleiding om onder de afspraken uit te komen.

Mocht het dan tot een incassoprocedure komen, dan kunt u zeggen dat de openstaande schuld niet direct opeisbaar is, omdat er al een betalingsregeling loopt. Als u die regeling steeds bent blijven nakomen en u het bestaan ervan kan aantonen, kan de drempel voor het incassobureau om een procedure te starten flink worden verhoogd.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag