Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik ben werkzaam in de muziek als producer en artiest. Met een zakenpartner ben ik vorig jaar een project begonnen wat als vriendschappelijke samenwerking startte. Hierbij wel de afspraak gemaakt de gemaakte kosten uit eindelijk te delen (deze heb ik altijd betaald omdat mijn partner). Dit ging dan om de kosten voor het vervaardigen van clips, cd's, merchandise en dergelijken. We zouden opbrengsten uit eventuele optredens en verkoop dan 50/50 delen.
Door omstandigheden heeft mijn toenmalige partner uit zichzelf besloten het project te beëindigen en tevens aangegeven dat de inmiddels door mij opgeleverde 5 tracks niet uitgebracht mogen worden. Van vriendschappelijke samenwerking werd het opeens een zakelijk geschil.
Ik heb, als producent, veel tijd gestoken in het mixen en masteren van de nummers. De dienst is geleverd, echter levert mijn toenmalige partner een wanprestatie door het project voortijdig af te breken.

Mag ik de kosten op mijn toenmalige partner verhalen?
Met de kosten bedoel ik de gemaakte kosten voor het vervaardigen van 2 clips, en de onkosten voor niet uitbrengen van tracks waar ik wel arbeidsuren in heb zitten wegens wanprestatie van mijn partner.

Kan mijn toenmalige partner mij verbieden de nummers niet uit te brengen?

Dat is een interessante vraag die u voorlegt; het antwoord erop is helaas in dit stadium niet eenduidig te geven, maar ik zal een paar voorzetten geven. Allereerst de laatste vraag of u de 5 tracks/2 clips zou mogen uitbrengen. Ervan uitgaande dat u ook uw inbreng heeft gehad in het creatieve proces bent u mede-auteursrechthebbende. In dat geval bepalen artt. 26 Auteurswet en 3:166 e.v. Burgerlijk Wetboek (specifiek 3:170) dat de instemming van beiden nodig is om te exploiteren. Dat betekent dat uw voormalige partner inderdaad u zou kunnen verbieden om de nummers uit te brengen.
Nu is het wel zo dat uw verhouding wordt geregeerd door redelijkheid en billijkheid. Dat wil zeggen dat uw voormalig partner zich redelijk ten opzichte van u moet opstellen. En daarbij kom ik gelijk toe aan beantwoording van de eerste vraag. Of u de kosten kunt verhalen. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, want ik heb onvoldoende achtergronden over de redenen dat uw voormalig partner 'de stekker eruit heeft getrokken'. Stel dat dat is om legitieme redenen: de nummers zijn 'slecht'. Onder die omstandigheden zou je kunnen zeggen: je hebt beiden gegokt (op goede nummers die konden worden uitgebracht), maar helaas is het niet gelukt. Onder die omstandigheden kan je je afvragen of u een vordering heeft op uw voormalige partner. Dat heet gegokt en verloren. Maar als het product (de 5 tracks/2 clips) naar redelijke maatstaven de toets der kritiek zou moeten kunnen doorstaan en uw voormalig partner heeft 'op een zekere dag' besloten ervan af te zien, dan lijkt me dat u recht van spreken heeft om de gemaakte kosten te verhalen. Dan heeft uw voormalig partner uw belangen onvoldoende in het oog gehouden bij het 'eruit trekken van de stekker'. Deze vraag is dus niet eenduidig te beantwoorden op basis van het gepresenteerde feitenmateriaal.
De twee vragen hebben wat mij aangaat ook nog een (strategisch) verband: indien uw voormalig partner op onterechte gronden de stekker eruit getrokken heeft zou u ook kunnen stellen dat primair hij/zij uw kosten zal moeten vergoeden en dat bij gebreke daarvan hij/zij er mee heeft in te stemmen om de tracks/clips uit te geven om u de gelegenheid te geven om uit de kosten te komen. Als hij/zij dan weer niet beweegt, dan lijkt u een goede zaak bij de rechter te hebben om de kosten terug te vordern. Een rechter zal niet eenvoudig kunnen beslissen dat u eigenhandig de tracks/clips wel mag uitgeven.
Ik hoop dat dit lange antwoord u enigszins verder helpt.

Beoordeel dit antwoord:

PS: over kosten nog het volgende. U schrijft dat u aan het begin van de samenwerking heeft afgesproken de kosten 50/50 te delen, maar u heeft als ik het goed begrijp alles voorgeschoten. U lijkt mij zonder meer nakoming te kunnen vragen van die afspraak (mits u die afspraak kunt bewijzen, maar een rechter zal niet al te zwaar aan dat te leveren bewijs tillen, want het is eigenlijk vrijwel altijd uitgangspunt van een samenwerking dat kosten gedeeld worden). Waar ik over sprak in het bovenstaande antwoord is de volledige kosten (dus ook die kosten die volgens de originele afspraak voor u zelf waren). Die eigen kosten kunt u als schade verhalen indien blijkt dat uw voormalig partner op objectief ondeugdelijke gronden de samenwerking heeft beëindigd. Dan is sprake van wanprestatie/onrechtmatige daad en kunt u uw eigen kosten als schade verhalen. Succes!

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor de snelle reactie. Ik heb inderdaad ook mijn inbreng gehad in het creatieve proces. Op alle nummers doe ik ongeveer de helft van de vocalistische partij en 2 van de 5 beats heb ik geproduceerd.

De reden voor het beëindigen van de samenwerking is dat mijn partner op een gegeven moment de tracks per sé op een bepaalde datum wilde uitbrengen. Ik vond dat niet verstandig omdat ik met mijn eigen band een album zou releasen op 18 augustus jl. Dit was een reeds aangekondigde datum en vanaf het begin van de samenwerking heb ik duidelijk gemaakt dat het betreffende project voor mij niet de hoogste prioriteit zou krijgen omdat ik altijd mijn werkzaamheden en verplichtingen heb voor de band waar ik al sinds 2000 mee werk. Ik vond dat dit project en ons album te kort op elkaar zouden uitkomen en dit zou voor niemand gunstig zijn. Ik zou het album van mij en mijn vaste band verstoren door er eerst nog een op zichzelf staand (nieuw) project uit te gooien. Dit heb ik mijn partner meerdere malen willen uitleggen maar die stond erop dat het even uit mijn hoofd de eerste week van augustus eruit moest.
Ik moet ook zeggen dat we gedurende het project meerdere malen onenigheden hebben gehad, maar we wisten er altijd uit te komen. De spanning zat er in ieder geval al in.
De afspraak over de kosten heb ik in mails en als het goed is ook in opgeslagen WhatsApp gesprekken. De eigen kosten voor het mixen en uiteindelijk verwezenlijken van de tracks had ik inderdaad tegen een gereduceerd tarief op mijn partner verhaald. Ik vond het zelf onredelijk om een uurloon oid aan te houden want hier waren nooit afspraken over. Ik vond het redelijk 100 euro ex btw per nummer in kosten te brengen.
De factuur mistte echter wat wettelijk verplichte gegevens zoals bijvoorbeeld een uniek volgnummer en mijn KvK nummer. Is de factuur daarmee ongeldig?
Op de oorspronkelijke factuur was er een betalingstermijn van 30 dagen, daarna heb ik een laatste herinnering verstuurd met weer een termijn van 8 dagen. Op de factuur had ik ook aangegeven dat mijn partner mij, bij het in gebreke blijven van de factuur ik toestemming krijg alsnog te doen met al het opgenomen materiaal wat ik wilde (dat houdt concreet in nog een 6e track die wel was opgenomen maar niet op dit "Extended Play" (EP) project zou staan).
Indien de factuur met ontbrekende gegevens als volgnummer en mijn KvK nummer, kan ik dan alsnog een nieuwe, correcte factuur opstellen en versturen?


Reactie van de vraagsteller

Over de kwaliteit van de nummers en de clips kan ik zelf eigenlijk zeggen dat het verzorgde producten waren. Mijn partner was er in ieder geval zeer content over. Aan het product heeft het nooit gelegen, ook al was het niet echt de stijl waarin ik me het prettigst thuis voel. Ik heb me aangepast omdat dit project eigenlijk belangrijker voor mijn partner was dan voor mezelf. Zoals ik al vermeldde speel ik al langer dan 10 jaar in een band. Dit was voor mijn partner het eerste echte project met muziek. Mijn partner kon dit gebruiken voor haar CV aangezien ze dit jaar een studie wilde volgen. Mijn partner heeft de nummers, enigszins door mij bewerkt (op dringend verzoek want het had haast) ook gebruikt voor de auditie die mijn partner hebben toegelaten tot de opleiding. Van het rapport over die auditie heb ik een kopie gekregen en daaruit is wel op te maken dat de tracks van degelijke kwaliteit waren.


De rechtsgeldigheid van een factuur is voor de civielrechtelijke vordering niet echt van belang, maar fiscaalrechtelijk natuurlijk wel. Dus inderdaad opnieuw de factuur uitbrengen (onder creditering van de vorige) kan helpen. De kans dat die zomaar betaald wordt, lijkt me niet heel groot, maar dat is dan weer van andere orde. De toevoeging dat bij gebreke van betaling, u gerechtigd bent de tracks uit te brengen is, denk ik zo, rechtens van non-waarde. Zie mijn beantwoording van de vragen hierboven. Maar het kan wel van strategische waarde zijn (zie ook hierboven).

Beoordeel dit antwoord:

Het is goed te vernemen dat de kwaliteit in orde was. Ik begrijp echter nu dat er een deadline was. Dat kan nog wel onderdeel van de discussie worden: als eerder tussen u afgesproken was om voor een bepaalde datum te releasen en dat gebeurt dan niet, dan heeft uw voormalige partner recht van spreken. Maar uit uw verhaal blijkt dat het project niet uw hoogste prioriteit had en dan zal die deadline dus wel niet tussen u zijn afgesproken. In dat geval blijft het verhaal staan zoals hierboven (eerste twee antwoorden).

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Er zijn meerdere deadlines geweest maar die waren praktisch onhaalbaar. We hadden met verschillende partijen te maken als het ging om de clips en de website. Alles moest klaar zijn alvorens we iets konden uitbrengen maar dat was het geval nog niet. Na enige discussie was hier toch begrip voor. Toen we in de eerste week van augustus eindelijk zo ver waren, zaten we te dicht op de releasedatum van het album met mijn band (18 augustus). Aangezien ik vanaf het begin duidelijk had gemaakt dat dit mijn hoogste prioriteit krijgt probeerde ik mijn partner naar het geheel te laten kijken, dat het onhandig zou zijn voor beide projecten. Mijn partner wilde zich toch aan de laatste deadline houden.

Wat betekent dit?


Op basis van wat u beschrijft, lijkt de vertraging u niet toe te rekenen. Voor de 50% van de kosten kunt u gewoon de factuur (opnieuw) sturen, voor de overige 50% is een aansprakelijkstelling vereist en een schadeopstelling (niet een factuur, maar het komt feitelijk op hetzelfde neer) die geen BTW bevat (want schadevergoeding is vrij van BTW).
Wilt u nog even stemmen op de eerdere en deze beantwoording? Veel dank!

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik wil U hartelijk bedanken voor de snelle en goed bruikbare antwoorden. Mijn eerste ervaring met de Rechtswinkel is positief.


Graag gedaan! Succes!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag