Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik ben in 1971 geboren en ik heb vanaf 23-01-1989 via een uitzendbureau gewerkt (hiervoor schoolgaand).

Van 01-02-1989 tot 08-02-1989 ben ik ziek geweest daarna op 17-03-1989 opnieuw ziek geworden
en nooit meer aan het werk gekomen, tot heden volledig afgekeurd.

Nu is er op belastingaangifte van 2008 een bezwaarschrift ingediend dat ik mogelijk voor de jongehandicaptenkorting
in aanmerking kom. Dit heeft de belastingdienst mij toegekend en daarna ook in mindering gebracht.

Nu in 2011 krijg ik een afwijzing voor de definitieve aanslag van 2008 omdat ik geen recht zou hebben op de jonggehandicaten regeling.
De definitieve aanslag van 2009 heb 1 maand later wel gekregen, daar staat de jonggehandicapten korting ook ingevuld.

Ik heb verschillende bezwaarbrieven gestuurd, maar de belastingdienst is er niet van overtuigd dat ik er recht op heb.

Er bestaan ook verschillende varianten van de wet wajong.

Bijvoorbeeld:
De rijksoverdienst en de belasting zegt het volgende:

-U bent op uw 17e verjaardag voor minstens 25% arbeidsongeschikt.
-U bent jonger dan 30 jaar en u bent tijdens uw studie voor minstens 25% arbeidsongeschikt geworden waardoor (volledig)
werken na uw studie onmogelijk is. En u heeft in het jaar voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid minstens 6 maanden gestudeerd.

op de site van het UWV staat:

Voor wie is Wajong bedoeld?

Als u op jonge leeftijd een ziekte of handicap kreeg
De Wajong is bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen.

U kunt Wajong aanvragen als een van deze situaties voor u geldt:

U had op uw 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap.
U kreeg vóór uw 30e verjaardag een langdurige ziekte of handicap. In het jaar vóórdat u uw ziekte of handicap kreeg, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.
De overige voorwaarden zijn:

U herstelt waarschijnlijk niet binnen 1 jaar volledig van uw ziekte of handicap.
U woont in Nederland.
U kunt meer dan 52 aaneengesloten weken, minder dan 75% van het minimum(jeugd)loon verdienen. Dit komt door een langdurige ziekte of een handicap.

De tekst hierboven staat tevens ook op het aanvraag formulier voor wajong, als je dat download vanaf het UWV

en het wetsartikel zegt:

Wet van 24 april 1997, houdende voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Artikel 5 Jonggehandicapte
1
Jonggehandicapte is de ingezetene die:
a op de dag waarop hij 17 jaar wordt, arbeidsongeschikt is;
b na de in onderdeel a bedoelde dag arbeidsongeschikt wordt en in het jaar, onmiddellijk voorafgaande aan de dag, waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden, gedurende ten minste zes maanden studerende was.

Bij variant 1 moet ik dus jonger dan 30 zijn en tijdens de studie arbeidsongeschikt zijn geworden,

En bij variant 2 moet ik jonger zijn dan 30 en in het jaar voordat ik arbeidsongeschikt raakte minstens 6 maanden gestudeerd hebben.

bij variant 1 heb ik dus geen recht op de wajong maar bij de 2e variant heb ik dat wel.

Kan iemand mij uitleggen hoe het nu daadwerkelijk in elkaar steekt, heb ik wel of heb ik geen recht op de jonggehandicapten korting?

U heeft, als ik goed heb gelezen, vanaf uw 18e gewerkt, vervolgens gelijk ziek. Welke beroepsopleiding heeft u dan genoten?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik heb eerst Lts op het maas en waal college gedaan en heb daarna nog een aantal maanden op het roc in druten als electricien op school gezeten. Die laatste opleiding heb ik niet afgemaakt maar ben toen direct gaan werken.

volgens onderstaande stukje uit het wetsartikel moet dat naar mijn mening toch voldoen:

WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN

Versie 24 april 1997

Art. 5. Jonggehandicapte
-1. Jonggehandicapte is de ingezetene die:
a. op de dag waarop hij 17 jaar wordt arbeidsongeschikt is;
b. na de in onderdeel a bedoelde dag arbeidsongeschikt wordt en in het jaar onmiddellijk voorafgaande aan de dag waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden, gedurende ten minste zes maanden studerende was.
-2. Als studerende wordt aangemerkt de persoon:
a. die studiefinanciering ontvangt op grond van de Wet op de studiefinanciering;
b. die een financiële voorziening ontvangt als bedoeld in artikel 7.51, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
c. die een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangt op grond van hoofdstuk III van de Wet tegemoetkoming studiekosten;
d. voor wie de verzekerde in de zin van de Algemene Kinderbijslagwet kinderbijslag ontvangt op grond van artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van die wet;
e. die, hoewel hij niet op grond van de onderdelen a tot en met d als studerende wordt aangemerkt, niettemin in verband met onderwijs of een beroepsopleiding overdag lessen of stages volgt gedurende gemiddeld ten minste 213 klokuren per kwartaal, voor zolang hij de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt.
-3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ook andere dan de in het tweede lid bedoelde personen als studerende worden aangemerkt.
-4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld met betrekking tot het tweede lid, onderdeel e.


U zou wellicht onder de categorie e vallen. Aanvragen, beslissing afwachten en eventueel (binnen 6 weken) bezwaar maken. Vervolgens wordt dan wel helder waarom u eventueel geen recht op Wajong zou hebben.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik zelf denk ook dat ik onder categorie E viel.

De belasting heeft het afgewezen omdat ik "werknemer" was ten tijde dat ik arbeidsongeschikt raakte, en dat ik daarom geen "recht" op wajong zou hebben.

Volgens mij lees ik nergens in de Wet Wajong dat ik studerend moest zijn op het moment dat ik arbeidsongeschikt ben geraakt, als ik in het jaar daarvoor af maar 6 maanden gestudeerd heb.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag