Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Geachte heer/mevrouw,
Graag leg ik de volgende vraag aan u voor:
Ik ben werkzaam in de horeca en heb een contract voor 38 uur per week. Het is een contract voor bepaalde tijd en eindigt binnenkort.
De laatste tijd is het er weinig werk in het bedrijf en word ik beduidend minder uren ingeroosterd dan de 38 die op mijn contract staan. Gemiddeld werk ik de laatste weken slechts circa 25/30 uren per week. Ipv 160 uren per maand ongeveer 100/120 uren.
Het rooster wordt opgesteld door werkgever.

Mijn werkgever heeft tot nu toe steeds mijn normale salaris uitbetaald, dus op basis van 38 uur per week.
Nu is werkgever echter van plan om deze te weinig gewerkte uren (minuren) aan het eind van mijn contract te verrekenen (met mijn vakantie-uren), wat wil zeggen dat dit wordt ingehouden op mijn laatste salaris. Als dit zo is dan krijg ik de laatste maand helemaal geen salaris!
Kortom: ik krijg uiteindelijk dus gewoon minder betaald dan 38 uur, omdat ik te weinig uren heb gewerkt.
Mijn vraag is nu of dit wel mag, ik denk dat dit absoluut niet kan, omdat ik een contract heb voor een vast aantal uren (38) per week, gedurende een bepaalde tijd en omdat het rooster door werkgever zelf wordt opgesteld. (Het rooster gaat de laatste tijd uit van circa 25 uren per week).
(Gedurende de drukkere zomermaanden kwam het slechts af en toe voor dat ik meer dan 38 uren per week werkte).
Het is toch zo dat werkgever je voor 38 uur moet betalen en dat de te weinig gewerkte uren het risico is van werkgever?
Kunt u mij hierop een antwoord geven, met wellicht ook wettekst oid?
De cao horeca is van kracht. Voor de zekerheid heb ik nog even 2 teksten van deze cao erbij gehaald.
De oude cao was geldig tot 1-8-2012. De nieuwe van 1-8-2012 t/m 31-12-2013. Hierin is wel iets opgenomen over ‘minuren’ echter kan kan ik hieruit niet halen of dit door eigen schuld van werknemer komt dat die te weinig uren heeft gewerkt.
Het is buiten mijn toedoen dat ik te weinig uren werk. Werkgever roostert minder uren in omdat het erg rustig is.
Bij voorbaat hartelijk dank voor de beantwoording
Met vriendelijke groet,
JD
------------------------------------------------------------------------------
CAO Horeca van 01-04-2010 t/m 31-03-2012:
Artikel 5.5 Minuren
Minuren zijn uren die zijn ontstaan doordat de werknemer op de einddatum van het dienstverband dan wel aan het einde van het kalenderjaar minder uren heeft gewerkt dan de uren die (gemiddeld) zijn overeengekomen.
a. Indien het dienstverband lopende enig kalenderjaar eindigt door rechtsgeldige opzegging door de werknemer en de werknemer op de einddatum van het dienstverband minuren heeft terwijl de (gemiddeld) overeengekomen uren wel door de werkgever reeds zijn uitbetaald, is de werkgever gerechtigd het voor die minuren reeds uitbetaalde loon bij de eindafrekening met de werknemer te verrekenen.

b. De werkgever dient na opzegging als bedoeld in sub a de werknemer, met inachtneming van de belangen van eventuele overige werknemers, in te roosteren en arbeid aan te bieden voor zover die arbeid vanaf de opzegging tot de einddatum van het dienstverband binnen het bedrijf voorhanden is.

c. Indien na verrekening als bedoeld in sub a een vordering van de werkgever op de werknemer resteert, is de werknemer gehouden die schuld binnen twee maanden na het einde van het dienstverband aan de werkgever te voldoen.

CAO Horeca van 01-08-2012 t/m 31-12-2013

Artikel 2.9

1. Als je als werknemer op de einddatum van je dienstverband of aan het einde van het kalenderjaar minder uren hebt gewerkt dan de uren die je (gemiddeld) bent overeengekomen met je werkgever, dan heb je minuren opgebouwd.

2. Als er aan het einde van het kalenderjaar minuren zijn, dan kunnen die uiterlijk in januari van het volgende kalenderjaar worden verrekend. Daarna vervallen ze.

3. Heb je als werknemer minuren op het moment dat je je dienstverband beëindigt (terwijl de gemiddeld overeengekomen uren wel door je werkgever zijn uitbetaald), dan mag je werkgever het te veel uitbetaalde loon bij de eindafrekening verrekenen
4. Als na deze verrekening een vordering van de werkgever op jouoverblijft, dan moet je die schuld binnen 2 maanden na het einde van je dienstverband aan je werkgever terugbetalen.

Let op: als je als werknemer minuren hebt en je hebt je dienstverband opgezegd, dan moet je werkgever je wel inroosteren en arbeid aanbieden tot de einddatum voorzover dat werk binnen het bedrijf voorhanden is. Je werkgever moet hierbij wel rekening houden met de belangen van eventuele overige werknemers.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op de website van Koninklijke Horeca Nl vond ik een bericht over ‘minuren’ van 17-09-2012:
Moeten minuren voor het einde van het jaar verrekend worden?
Minuren komen voor bij contracten waarbij een bepaald aantal contracturen is afgesproken. Wanneer er minder dan de contracturen wordt gewerkt, maar deze wel zijn uitbetaald, is er sprake van minuren.

De wetgever legt de verantwoordelijkheid voor het voldoende inroosteren van personeel volledig bij de werkgever neer. Ook wanneer een werkgever deze verantwoordelijkheid neerlegt bij bijvoorbeeld een bedrijfsleider, blijft de werkgever verantwoordelijk.
De regeling houdt in dat als er op de einddatum van het dienstverband of aan het einde van het kalenderjaar minuren bestaan, die voor rekening van de werkgever komen. Als er aan het einde van het kalenderjaar minuren zijn, dan kunnen die uiterlijk in januari van het volgende kalenderjaar worden verrekend. Daarna vervallen de minuren.
U kunt het laatste kwartaal gebruiken om de minuren zoveel mogelijk te laten inlopen. Houd ook goed zicht op de uren van degene die de roosters maken. Wanneer werknemers op onredelijke gronden weigeren om de uren in te halen, kan dit worden aangemerkt als werkweigering.

Beste JD,

U heeft helemaal gelijk en bent goed voorbereid. Heeft u inmiddels de eindafrekening gehad en is er correct afgerekend?Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag