Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


De gemeente Nissewaard is begonnen een voetbalveld af te graven in Heenvliet. Volgens de wethouder hoeft hij (B&W) daartoe geen besluit te nemen waartegen bezwaar te maken valt door inwoners. Klopt dat?

Dit kunt u nakijken in het bestemmingsplan dat ter plaatse van toepassing is. Op de site ruimtelijkeplannen.nl kunt u op basis van adres nagaan wat ter plaatse de bestemming is en of bij die bestemming een regeling gegeven wordt voor het afgraven van grond. Indien het bestemmingsplan een omgevingsvergunning eist, dan is dat de vergunning bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dankjewel Frank,
Na het voorontwerp bestemmingsplan Heenvliet Zuid van vorig jaar deze tijd om een Medisch Centrum, een wielerhandel en een boodschappencentrum om de vrijkomende voetbalvelden en een ex-paardenweitje ernaast is er na de inspraakreacties niets meer gekomen totdat er afgelopen augustus een Ontwerp Omgevingsvergunning Medisch Centrum Heenvliet verscheen waarop t/m 7 oktober een zienswijze ingediend kan worden. Dat Medisch Centrum wordt op het paardenweitje conform het hiervoor genoemde voorontwerp gepland.
Vervolgens kregen bewoners in de wijk in de omgeving van de voetbalvelden en paardenwei op 5 september 2019 een brief van een projectleider van de Gemeente Nissewaard waarin deze op een aantal reactie van vorig jaar in gaat. en kondigde aan dat in september weer gestart wordt met het bestemmingsplan.Heenvliet Zuid en dat de aanvraag omgevingsvergunning deels parallel aan de bestemmingsprocedure loopt. In deze brief worden vervolgens drie werkzaamheden die de gemeten in september wil starten. Dat zijn 1. kapwerkzaamheden, 2 afgraven grond voetbalvelden en 3. aanbrengen van voorbelasting van 2,10m op de voetbalvelden en paardenwei. Op 16 sept volgt een brief van een andere projectleider die de bomenkap van 71 bomen aankondigt. Uit de tekening blijkt dat het allemaal bomen van het paardenweitje te `zijn. Slecht 2 van de 71 bomen zijn kapvergunningsplichtig, voorde andere 69 wordt volstaan met een kapmelding omdat die bomen een stamdiameter van minder dan 70cm hebben. Geen van deze brieven waren ondertekend door/namens B&W en vermelden geen bezwaarprocedure.
Afgelopen woensdag is begonnen met het afgraven van de voetbalvelden.
Bewoners zijn verbaast dat het nu ineens over 71 bomen gaat voor alleen fase 1. Bij fase 2 komen de bomen aan de voetbalvelden aan de orde. In het ontwerp omgevingsvergunning Medisch Centrum Heenvliet wordt slechts gesproken over 7 bomen. Men wil dus ook al gelijk gaan kappen voor de plek waar de fietsenhandel moet komen op het paardenweitje.
Ik heb woensdagochtend de vrachtauto met stelconplaten belemmerd de platen neer te legen om een verharde weg te creƫren om de aarde van de voetbalvelden te verwijderen en transporteren naar het nieuwe voetbalcomplex in uitvoering. Na een uur mee opgehouden nadat de gemeente de politie had ingezet. Toen gevraagd werd waarom ik probeerde de werkzaamheden te beletten heb ik gezegd dat er geen besluit aan ten grondslag ligt. Die ochtend werd ik gebeld door een projectleider die meedeelde dat de wethouder met me wilde praten. Hierop ben ik nog niet ingegaan. De volgende dag stond er een artikel in het AD-Voorne-Putten dat de wethouder had gezegd dat hij geen vergunning nodig heeft om de drie werkzaamheden uit te voeren.
Thans is er een handtekeningenactie van bewoners waarin zowel een zienswijze op het het Ontwerp Omgevingsvergunning als bezwaar tegen de drie acties wordt gegeven.

Maak ik de fout dat de drie werkzaamheden elke grond mist omdat daarvoor geen besluit ligt?
Alvast bedank!!


1. kapwerkzaamheden: artikel 2.2 lid 1 onder g Wabo --> vergunningplicht alleen als dat in een gemeentelijke verordening staat, vraag dus eerst naar de gemeentelijke regelgeving op dit punt

2. afgraven grond: mogelijk meldingsplichtig op grond van Besluit Bodemkwaliteit (bel omgevingsdienst die werkzaam is in uw gemeente). 50 m3 of meer moet eerst worden gekeurd. Dus zeker niet zomaar afgraven. Ook wellicht vergunning nodig voor werken, maar ook alleen als dat in bestemmingsplan of APV als vergunningplichtig is aangewezen.

3. aanbrengen voorbelasting: wellicht aan te merken als beginnen met bouwen, of opslaan van grond of storten van grond, check daarvoor bestemmingsplan (soms staat daarin een verbodsbepaling) of bel daarover de omgevingsdienst.

Check vooral ook de grondslag van de ontwerp omgevingsvergunning: vermoedelijk is dat artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo (jo andere artikelen) omdat het huidige bestemmingsplan de nu voor te bereiden activiteiten niet toelaat en die activiteiten vermoedelijk zullen worden toegelaten met die omgevingsvergunning.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag