Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Concurrentiebeding rechtsgeldig?

Ik werk bij een uitzendbureau in de zorg. Ik heb een tijdelijk contract en eigenlijk is mijn contract nu 1 maand verlopen. Het uitzendbureau heeft mij nog geen nieuw contract aangeboden. Ik werk nog bij hun, maar de bedoeling is om weg te gaan, maar nu staat er het volgende in mijn contract:

Artikel 12 Concurrentiebeding
12.1 De werknemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever tijdens deze overeenkomst geen werkzaamheden voor derden verrichten en zich onthouden van het zaken doen voor eigen rekening, voor zover strijdig met het belang van werkgever. Evenmin zal werknemer voor zichzelf financiële of andere voordelen van derden aanvaarden of bedingen, hetzij direct, hetzij indirect, die geacht kunnen worden in verband te staan met zijn werkzaamheden bij of voor werkgever. 12.2 Het is werknemer verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende een jaar na het eindigen van deze overeenkomst, direct of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een opdrachtgever van werkgever.
12.3 De werknemer zal zich onthouden van het doen van pogingen om (potentiële) relaties en/of opdrachtgevers van werkgever direct of indirect te bewegen om diensten of producten af te nemen van derde partijen (waaronder tevens wordt verstaan een opvolgend werkgever van werknemer), voor zover het betreft diensten of producten die ook door werkgever worden aangeboden, die werkgever voornemens is om aan te gaan bieden of die door werkgever aangeboden zouden kunnen gaan worden.

Artikel 14 Schending
14.1 In geval van schending door werknemer van artikel 11 en/of 12 van deze overeenkomst verbeurt werknemer aan werkgever, voor zover vereist in afwijking van artikel 7:650 BW, lid 3 en lid 5 in het bijzonder, een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist.
14.2 Werkgever behoudt zich het recht voor om in plaats van de boete de ter zake werkelijk geleden schade op werknemer te verhalen.
12.2 Het is werknemer verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende een jaar na het eindigen van deze overeenkomst, direct of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een opdrachtgever van werkgever.

Mijn vraag is of dit concurrentiebeding rechtsgeldig is. Ik wil dit graag weten zodat ik kan solliciteren bij andere werkgevers.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag