Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


bij een beveiligings bedrijf (particulier)in 2010 een 0 uren contract, dus feitelijk oproepkracht, ondertekend. nu voor aanvang van dit contract gezegd dat ik voor mezelf aan het orienteren was om zelf wat te beginnen. nu 2 jaar later de echte stap genomen. een eigen beveiligings bedrijf (particulier) opgestart.
eerst bij kvk ingeschreven feb 2011 al en sinds 1 juli 2012 officeel alles van kracht.
nu liep ik in het dorp bij het part beveiligings bedrijf, en deze roept zich nu op het contract ivm concurentie beding.
dit bedrijf kon mij geen genoeg uren geven voor onderhoud, en de betalingen gingen per enveloppe.
geen maandelijkse loonstrookjes en geen jaar opgaves.
doordat ik voor mezelf ben gegaan werd de pas daar teniet verklaard. nu vele scheven gezichten.
nu heb ik gevraagd naar de regio waar dit bedrijf zit en er werdt gezegt heel nederland, later 2 regio's aangegeven. nu wou ik graag weten waar mag ik wel en niet aan de slag, en was dit contract rechts geldig, ivm betalingen onderhands.

Een concurrentie- of relatiebeding moet schriftelijk overeengekomen zijn in de arbeidsovereenkomst. U kunt dus kijken in uw arbeidsovereenkomst wat afgesproken is. Is er in uw arbeidsovereenkomst niets opgenomen dan adviseer ik u om dat aan uw voormalige werkgever te vertellen en dan kijken hoe hij daarop reageert.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

wat in de brief staat is wel duidelijk € 500.- per dag en € 1000.- per overtreding. een stukje brief....
7 Concurrentie
Het is de werknemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever
tijdens en gedurende 12 maanden na het eindigen van de overeenkomst in de regio, waarin hij
gedurende de laatste 12 maanden van de vervulling van zijn functie werkzaam is geweest, direct
of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een
onderneming die gelijke diensten verleent als werkgever doet, of voor eigen rekening gelijke of
gelijksoortige werkzaamheden te verrichten.

8 Bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen enz. betrekking
hebbende op bedrijfsaangelegenheden zullen bij het einde van de overeenkomst onverwijld door
de werknemer bij de werkgever worden ingeleverd

9 Boete

Indien de werknemer het in de artikelen 6, 7 en 8 bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt hij
aan de werkgever een direct opeisbare boete ten bedrage van €1000,-voor iedere overtreding,
alsmede een bedrag van € 500,- voor iedere dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of
niet – dat de overtreding/niet-nakoming voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit
der overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht van de werkgever nakoming van
deze overeenkomst te verlangen en laat onverminderd het recht van werkgever tot het vorderen van
volledige schadevergoeding. De boete is rechtstreeks verschuldigd aan de werkgever en strekt deze
tot voordeel..
de regio is zodanig groot.....half nederland zeg maar.
en is het contract rechts geldig ivm onderhandse betalingen?
want volgens de belasting heb ik daar niet gewerkt.
maar mag ik er nu wel voor een ander bedrijf (zeg inhuur) werken? in deze regio


Reactie van de vraagsteller

zou iemand mij graag een duidelijk antwoordt op kunnen geven ivm komende opdrachten??
is dat contract ivm onderhandse betalingen nu wel of niet rechtsgeldig.
er zijn alleen rapporten die aantoonbaar kunnen zijn vanaf zijn kant.
en hoe groot mag een regio in km zijn vanaf locatie?Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag