Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Op het braakliggende terrein van de voormalige brandweer kazerne, mijn buren, wil de gemeente ivm. werkzaamheden aan de gasleidingen elders een opslag van materialen realiseren, ook de 'directiekeet' zou hier dan komen te staan.

Het betreft een terrein wat eigendom is van de gemeente, volgens het bestemmingsplan heeft de grond de bestemming maatschappelijke doelen of wonen.

Omdat er in de nabije toekomst ook de ontwikkeling van een centrum plan voorzien is vrees ik dat het terrein min of meer is aangewezen als opslag etc.

De komende 5 - 6 jaar hebben we dan overlast van het bouwverkeer.

Is hier ergens een mogelijkheid om bijvoorbeeld te vragen om de directiekeet elders onder te brengen?

Dat is afhankelijk van de precieze situatie en van regelgeving, zoals de APV. Er is op uw vraag met de thans beschikbare informatie geen concreet antwoord te geven.

Beoordeel dit antwoord:

Ook is de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor) van belang. Op grond van de Wabo is het verboden te bouwen zonder de vereiste vergunning. Dat gaat uiteraard niet op als er sprake is van een vergunningsvrij bouwen zoals aangegeven in de Bor.

In artikel 2 lid 20 Bor bijlage II staat genoemd dat vergunningsvrij is: bouwkeet, bouwbord, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds-, of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid op land waarop het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing is, mits geplaatst op of in de directe nabijheid van het terrein waarop de activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd.

De bouwkeet is daarmee wellicht vergunningsvrij.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Het betreft een bouwkeet welke in gebruik is voor een werk elders in het dorp, de locatie wordt tijdelijk gebruikt voor opslag en keet (met alle verkeer erbij)


Indien er geen sprake is van een vergunningsvrij bouwwerk is men een vergunning benodigd. Volgens vaste jurisprudentie is er geen sprake van (vergunningsplichting) bouwen als het een tijdelijk bouwwerk betreft dat minder dan 30 dagen per kalenderjaar ter plaatse aanwezig is.

Indien de keet zonder vergunning geplaatst wordt zou u een verzoek om handhaving kunnen indienen. Resultaat daarvan zou kunnen zijn dat er alsnog een vergunning verleend wordt.

Daarom geef ik u in overweging om zich tot de gemeente te wenden om duidelijkheid te vragen en uw bezwaren aan te geven. Daarmee is wellicht in gezamenlijk overleg een voor een ieder acceptabele plaats voor de keet te vinden.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag