Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Onze buren willen een pergola bouwen op de erfgrens. Wij willen dat niet omdat we een prima afscheiding hebben.
mijn vraag is:
hoever moeten ze van de erfgrens blijven om iets te bouwen dat hoger is dan 2 meter.
met vriendelijke groet,

Een pergola valt in beginsel onder de categorie tuinmeubilair.
Onder pergola wordt verstaan: "een bloemengeleider, zonder dichte delen" en een "open bouwsel van steen, metaal en/of latwerk, bestemd om er klim- en leiplanten langs te laten groeien."
De bouw van een pergola is daarmee wettelijk gezien vergunningsvrij mits de pergola niet hoger dan 2,5 m is en in de achtertuin wordt geplaatst op het eigen perceel van de buren. Er is daarbij geen minimum vereiste afstand tot aan de erfafscheiding en uw toestemming is daar niet voor nodig.

Als aan de bovenstaande omschrijving en de eis van maximaal 2,5 meter niet wordt voldaan (bijvoorbeeld als de pergola een dicht dak heeft) is sprake van een bouwwerk en dient aan aanvullende eisen te worden voldaan en is in sommige gevallen wel een vergunning nodig. Zodra een dergelijke vergunning is verleend kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Indien uw buren daadwerkelijk een pergola bouwen die voldoet aan de bovenstaande omschrijving, dan kunt u actie ondernemen indien de pergola op de erfgrens of deels op uw perceel wordt gebouwd. Op dat moment hebben de buren uw toestemming nodig, omdat de erfgrens gezamenlijk eigendom is. Tevens geldt in het geval dat de pergola als erfafscheiding wordt gebruikt de regel dat deze niet hoger mag zijn dan 2 meter, tenzij in lokale wetgeving dit nader is geregeld.

Een andere reden om actie te ondernemen is als sprake is van onrechtmatige hinder. Hiervan is onder meer sprake bij ernstige aantasting van bijvoorbeeld uw uitzicht of u onthouden van licht in uw woning of tuin. Gezien u aangeeft dat de pergola maximaal 2 meter is, zal (hoe vervelend dit ook is) niet snel sprake zijn van onrechtmatige hinder.

Het belangrijkste advies is: probeer een eventueel conflict met uw buren zoveel mogelijk vóór te zijn of in overleg op te lossen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor het antwoord. Toch gek dat een schutting op de erfscheiding niet hoger mag zijn dan 2m, maar zet je iets tegen de schutting aan dat dat dan ineens 2,5 m mag zijn. Bovendien zullen er planten bovenop gaan groeien en zal het geheel nog hoger worden.
Welk artikel van het Burgerlijk Wetboek is dit?


Het verschil zit in het eigen perceel van de buren dat als hun eigendom wordt gezien en de pergola die als tuinmeubilair wordt aangemerkt. Dit terwijl de erfscheiding als gezamenlijk eigendom wordt gezien.

De betreffende wetsartikelen zijn art. 5:37 Burgerlijk Wetboek, art. 2.3 lid 1 jo. bijlage II art. 2 lid 10 Besluit Omgevingsrecht en eventueel lokale wet- en regelgeving in uw eigen gemeente.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag