Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Hoe rechten waarborgen bij verzuim in aansprakelijkheidsgeschil?

Ik ben veroordeeld op tegenspraak door de rechtbank Arnhem Leeuwarden. Ik stel dat mijn advocaat onbehoorlijk onderzoek heeft verricht en laten verrichten, waarna onbehoorlijk feitelijk en juridisch verweer gevoerd in Hoger Beroep. Waarbij nagelaten te anticiperen op Cassatie en waarna te verzuimen juridisch verweer te voeren in cassatie. Dit met veroordeling in Hoger Beroep en niet ontvankelijkheid in Cassatie dan wel schade uit grove gemiste kansen en door het structureel in strijd handelen met fundamentele proces en mensenrechten, tot gevolg. De tuchtrechter heeft vastgesteld dat de advocaat de beroepsnorm heeft geschonden. Ik ben betrokken in langdurig geschil met de advocaat omtrent aansprakelijkheid. Hierbij weigeren advocaten mijn belangen te behartigen en tegen hun collega op te treden. Hierdoor verkeer ik al geruime tijd in een uitbuitingspositie omdat een beroep op de rechter bij geschillen die mogelijk de waarde van 25000EUR te boven gaan, enkel mogelijk is met een advocaat.

Ik heb tot op heden zowel de beroepsfouten als mijn claim zelf moeten onderbouwen, vanwege het gebrek aan oprecht en behoorlijk handelend rechtsbijstand. Voor zolang mijn artikel 13 verzoek niet is toegekend en de advocaten waarmee ik een overeenkomst van opdracht heb, blijven weigeren om op te treden zoals juridisch vereist, dien ik de mogelijkheden die ik zelf heb om op te treden, te onderzoeken en daar waar mogelijk, zelf te op te treden. Echter daarbij wordt het dossier van Hoger Beroep, inclusief zittingsprocesverbalen, een eventueel cassatiedossier en de geluidsopname verhoren & originele datatapgegevens, waarvan het Hof het belang van de verdediging heeft erkend, thans niet vrijgegeven. Ik heb mij genoodzaakt gevoeld de stukken bij de rechtbank op te vragen en om informatie te verzoeken over hoe mijn rechten te waarborgen. Ik ben verwezen naar hier.

Graag krijg ik de beschikking over het dossier van Hoger Beroep en Cassatie en de geluidsopname verhoren en originele datatapgegevens. Zodoende krijg ik alsnog behoorlijk de mogelijkheid geboden om gebruikte bewijsmiddelen te onderzoeken en mijn schade uit beroepsfouten en/of nietigheid procedure/ arrest, nader te onderbouwen. Kunt iemand mij informeren hoe dit te verkrijgen?

Daarbij verkrijg ik graag informatie over hoe, waar en wat voor een soort procedure te starten, waarin ik de rechter kan verzoeken om betrokken advocaten te gebieden de overeenkomst behoorlijk na te komen, door hun functietaken behoorlijk uit te voeren en wet en regelgeving te respecteren. De advocaat behoort een dagvaardingsprocedure te starten om de rechter te verzoeken om voor recht te verklaren dat aansprakelijkheid uit schending beroepsnorm vaststaat en aansprakelijke partij geacht kan worden kosten op grond van artikel 9:69Bw te vergoeden. Waarbij om een verklaring van nietigheid proces/arrest en een verwijzing naar een schadestaatprocedure te verzoeken. Dit ter waarborgen rechten in aansprakelijkheids- en executiegeschil, zoals gangbaar in gelijke gevallen en wettelijk vereist om behoorlijk in rechte mijn claims te laten beoordelen, nu langdurig geschil en onderlinge oplossing niet is gebleken.

Het verzuim en nalaten op grond van samenweefsels van verdichtsels en/of het weigeren tot erkennen rechtspositie en nalaten gebruik te maken van wettelijke mogelijkheden ter waarborgen belangen/rechten van mij als hulpbehoevende client in kwetsbare positie en doormiddel van misbruik van macht en positie, heeft geleid tot uitbuitingsituatie en lijdt er toe dat ik wordt bewogen, althans gedwongen, om een inschuld teniet te doen. Nu waarborging van en optreden tegen, grove en structurele schending van fundamentele mensenrechten, ook na tussenkomst deken, thans niet adequaat is geboden. Kan ik niet anders concluderen dat om dezelfde redenen waardoor de schuld/schade is ontstaan, de ontstane schuld/schade, thans niet te verhalen/innen is.

Wie wilt mij helpen? Graag ontvang ik reacties/offertes


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag