Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Goedendag
Ik heb sinds 1991 een recreatiewoning in x.
Deze staat op erfpachtgrond.
In de tuin staan 2 populieren. Deze stonden er reeds toen het huis gebouwd werd. Inmiddels zijn deze dermate gegroeid dat ze gerooid moeten worden. De kosten hiervoor bedragen rond de €3000,-
Daar ik de grond huur vind ik dat de eigenaar verantwoordelijk is voor de kosten van het rooien van de bomen, doch ik ben hier niet zeker van.
Ik heb de notaris gebeld die het erfpacht contract opgesteld heeft, doch deze verwees mij naar een jurist.
Graag verneem ik van u wie de kosten van het omzagen van de bomen moet betalen.

met vriendelijke groet

Geachte vraagsteller,

Tenzij e.e.a. in de akte anders is geregeld, komt dit voor uw rekening volgens de wet:
Burgerlijk Wetboek Boek 5, Artikel 89
1 Voor zover niet in de akte van vestiging anders is bepaald, heeft de erfpachter hetzelfde genot van de zaak als een eigenaar.
2 Hij mag echter zonder toestemming van de eigenaar niet een andere bestemming aan de zaak geven of een handeling in strijd met de bestemming van de zaak verrichten.
3 Voor zover niet in de akte van vestiging anders is bepaald, heeft de erfpachter, zowel tijdens de duur van de erfpacht als bij het einde daarvan, de bevoegdheid gebouwen, werken en beplantingen, die door hemzelf of een rechtsvoorganger onverplicht zijn aangebracht of van de eigenaar tegen vergoeding der waarde zijn overgenomen, weg te nemen, mits hij de in erfpacht gegeven zaak in de oude toestand terugbrengt.

Artikel 96
1 Gewone lasten en herstellingen worden door de erfpachter gedragen en verricht. De erfpachter is verplicht, wanneer buitengewone herstellingen nodig zijn, aan de eigenaar van deze noodzakelijkheid kennis te geven en hem gelegenheid te verschaffen tot het doen van deze herstellingen. De eigenaar is niet tot het doen van enige herstelling verplicht.
2 De erfpachter is verplicht de buitengewone lasten die op de zaak drukken te voldoen.
3 In de akte van vestiging kan van de vorige leden worden afgeweken.

Beoordeel dit antwoord:

Beste vraagsteller,
ik denk dat u bedoelt dat de grond die u gebruikt uit hoofde van een huurcontract op zijn beurt onderdeel uitmaakt van een erfpacht en u dus niet de erfpachter bent? Dan geldt dat de rechthebbende (erfpachter) gelijk als de eigenaar in principe verantwoordelijk is voor het grote onderhoud, en indien er een afwijking is van de wet, de bloot eigenaar. In ieder geval niet de huurder.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor snel antwoord.
Ik ben de erfpachter hetgeen vermeld staat in het notaris contract.
Ik begrijp uit uw verhaal dat ik de kosten van het rooien van de bomen zelf zal moeten betalen.
Klopt dat?


Als u de bomen niet zelf heeft geplant komt het verwijderen van de boom alleen voor rekening van de eigenaar als er een noodzaak is, zoals een gevaarlijke of zieke boom want dit is volgens jurisprudentie geen klein dagelijks onderhoud.
Dus als er geen noodzaak is en u dus zelf het initiatief neemt om de boom te verwijderen omdat hij deze niet meer in de tuin wil of deze naar uw mening in de weg staat dan is het voor uw eigen rekening.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag