Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Een deel van onze achtertuin huren wij van een bedrijf. Zij geven aan dat wij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de tuin, dus ook het snoeien en onderhouden van de bomen op het gehuurde gedeelte. Nu staat er op het gehuurde stuk tuin een hele grote boom nogal scheef. Wij zijn bang dat bij een volgende storm deze boom wel eens zou kunnen omvallen. Wij hebben dit aangegeven bij het bedrijf en zij stellen ons verantwoordelijk voor het laten kappen van de boom. Deze enorme boom laten kappen is een dure aangelegenheid. Mijn vraag is of wij inderdaad voor deze kosten moeten opdraaien?

Normaal gesproken zou dit groot onderhoud - indien de tuin bij een gehuurde woning zou horen- voor rekening en risico zijn van de verhuurder. Maar bij andersoortig verhuur zijn er minder regels , zeker als er geen contractuele afspraken over zijn gemaakt. Indien u de scheef staande boom typeert als een gebrek of eigenschap waarvan u mocht verwachten dat dit zou worden opgeheven of tijdig in onderhoud zal gaan, kunt u verhuur er op aan spreken. Dan is het zijn plicht het gebrek op te heffen.
( artikel 7:204) . Als u door het gevaar in het geheel geen gebruik meer kan maken van de grond, heeft u ook recht de overeenkomst te ontbinden als verhuurder het gebrek niet direct oplost. (artikel 7:210)

Beoordeel dit antwoord:

De eerste vraag is of er een schriftelijke huurovereenkomst is gesloten waarin gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Als er geen schriftelijke huurovereenkomst is, vraag ik mij af waarop het bedrijf zijn stellingname baseert dat u alleen verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de tuin.

In het Burgerlijk Wetboek zijn wel bepalingen opgenomen die van toepassing zijn, zeker als er geen andere afspraken tussen partijen zijn gemaakt.

In art. 7:206 BW is bepaald:

1 De verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen.

2 Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de kleine herstellingen tot het verrichten waarvan de huurder krachtens artikel 217 verplicht is, en ten aanzien van gebreken voor het ontstaan waarvan de huurder jegens de verhuurder aansprakelijk is.

3 Is de verhuurder met het verhelpen in verzuim, dan kan de huurder dit verhelpen zelf verrichten en de daarvoor gemaakte kosten, voor zover deze redelijk waren, op de verhuurder verhalen, desgewenst door deze in mindering van de huurprijs te brengen. Hiervan kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken.

In art. 7:204 BW is bepaald dat onder gebrek dient te worden verstaan: een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Op het eerste gezicht lijkt het er sterk op dat de verhuurder van u mag verlangen het reguliere onderhoud op de grond te verrichten, maar dat het de verantwoordelijkheid van de verhuurder is grove gebreken te herstellen. Mijns inziens kan de dreiging van een rotte boom die op omvallen staat en schade kan veroorzaken tot de verantwoordelijkheid van de verhuurder worden gerekend, tenzij dit is te wijten aan slecht onderhoud tijdens de periode dat u de grond heeft gehuurd.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag