Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Beste lezer,

Vorig jaar ben ik een aanneemsom overeengekomen met een klusbedrijf. Naar aanleiding van een huisbezoek en een beschrijving is er een offerte opgemaakt. Deze zou in 3 termijnen door mij worden voldaan en hier stond drie maal een vast bedrag in vermeld, waarvan ik de eerste twee reeds heb voldaan.

De werkzaamheden verliepen langer dan geschat. Terwijl er naar mijn inzien geen omstandigheden waren die de klus hebben vertraagd. De verklaring die ik kan bedenken is dat de aannemer korte dagen maakte en weinig effectieve uren, waardoor de uren die er nu in de eindfactuur berekend worden aanzienlijk hoger zijn dan afgesproken. Er zijn wel een paar kleine wijzigingen geweest in het plan in overleg met de aannemer, maar ik kan gezien dit nihil was mij niet voorstellen dat dit de kosten zo verhoogd heeft. Daar stond ook tegenover dat ik veel heb meegeholpen. Er is op dat moment dus ook nooit duidelijk naar mij gecommuniceerd dat er sprake zou zijn van meerwerk. Dat er misschien iets meer aan materiaalkosten is geweest kan ik me wel voorstellen en als ik daar een specificatie van kan inzien ben ik ook bereid die kosten te betalen. Het bijkomende bedrag aan materiaalkosten betreft nu meer dan een kwart van het totaal dat er aan materiaalkosten was afgesproken.

Daar komt bij dat ik nu een eind afrekening ontvang terwijl de klus nog niet is afgerond. De werknemer is niet in staat de klus zelf af te ronden, ik kreeg wel een andere kracht aangeboden via het bureau om de werkzaamheden af te ronden. ik heb toen voorgesteld het zelf te doen met het verzoek dat er dan misschien iets van de werkzaamheden in mindering konden worden gebracht en dat de werkzaaheden nog wel door het bedrijf gecontroleerd zouden worden. Dit is overigens nog niet gebeurd aangezien ik hiervoor nog geen tijd heb gehad dit geheel af te ronden. Dat gezegd te hebben kan ik me van het bedrijf dan ook wel voorstellen dat zij daar ook weer niet te lang op willen wachten. Ik verwachten dus zelfs een lagere rekening dan afgesproken of dat de factuur in ieder geval gelijk aan de offerte zou blijven.

Vraag is nu wat is de beste vervolg stap? De totale factuur is bijna het dubbele geworden zonder duidelijke toelichting of tussentijdse melding hiervan. Wel konden wij zelf op een gegeven moment zien dat hij er langer over deed dan hij van tevoren had ingeschat.

Mijn vraag is dus mag je zomaar zoveel extra uren doorberekenen? In de factuur is wel opgenomen dat uiteindelijke kosten niet hoger mogen zijn dan 20% bij ongewijzige omstandigheden. Is wetterlijk niet 10% vastgelegd? of mag de aannemer dit zelf bepalen in zijn offerte? En als er sprake is van meerwerk of extra kosten moet ik hiervan van tevoren dan niet schiftelijk op de hoogte worden gesteld als de 20% wordt overschreden? Wanneer spreek je van een richtprijs en wanneer van een vaste prijs en maakt dit juridisch verschil?

Is het verstandig om tevens om opschorting te vragen van de factuur nu de werkzaamheden nog niet zijn afgerond? ik wil het liefst eerst een overeenstemming bereiken over de eindfactuur. Of is het raadzaam in ieder geval het laatste gedeelte zoals overeengekomen in de offerte te betalen?

Bij voorbaat dank!

Beste,

Uw vraag valt met deze informatie niet gemakkelijk / volledig te beantwoorden. Veel hangt af wat u precies met de aannemer bent overeengekomen en/of daarbij algemene voorwaarden zijn overeengekomen. Indien er geen (speciaal voorde bouw bedoelde) algemene voorwaarden zijn overeengekomen, gelden de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

Daarin staat (o.a.) dat er alleen meerwerk mag worden gefactureerd als de aannemer u heeft geïnformeerd over de (prijs)gevolgen daarvan.

als de overeengekomen prijs een richtprijs was, maf deze slechts met 10% verhoogd worden, tenzij de aannemer u eerder voor een grotere prijsverhoging heeft gewaarschuwd.

Uit uw verhaal wordt nog niet duidelijk of u ook een termijn bent overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden zouden moeten worden voltooid.

Daarnaast geeft u aan dat de aannemer het werk niet zal voltooien.

Al met al zijn er meerdere facetten aan deze kwestie, maar er is daarbij één overeenkomst: u wordt nu verzocht te betalen voor werk dat niet af is. Mijn eerste advies: reageer schriftelijk op die factuur waarin u aangeeft deze te betwisten daar het bedrag niet is overeengekomen, de factuur niet onderbouwd is, u ook niet voor deze kosten bent gewaarschuwd en dat het werk nog niet gereed is. daarnaast stelt u hem aansprakelijk voor alle (nog te lijden) schade als gevolg van het feit dat hij de overeenkomst kennelijk niet zal nakomen en u nog de nodige kosten zult moeten maken voordat het werk zoals overeengekomen wel gereed is.

Voor een meer nauwkeurigere analyse van deze kwestie kunt u kosteloos contact met mij opnemen

Beoordeel dit antwoord:

Dat mag dus niet zo afwijken van de offerteprijs, wettelijk is 10% vastgesteld. U kunt de afspraken die u hebt gemaakt over de overname van de werkzaamheden op papier zetten en ook het voorstel tot vermindering van de offerteprijs, maar ik adviseer gelijk boven, ten sterkste de eindfactuur op basis van de wet en inhoudelijk te weerspreken. Ik kan bemiddelen en/of u hiermee verder helpen.

Beoordeel dit antwoord:

Zijn er algemene voorwaarden van toepassing verklaard? Zo niet, dan geldt het volgende.

De aannemer is gebonden aan de vaste aanneemsom als die is afgesproken. Is er geen vaste aanneemsom afgesproken maar een richtprijs, dan mag de totale prijs maximaal 10% naar boven afwijken.

Als de aannemer meerwerk in rekening wil brengen, mag dat maar alleen als hij van tevoren inzicht heeft gegeven in de consequenties daarvan voor de prijs.

De 20% afwijkingsmarge die op de factuur staat, komt in elk geval niet uit de wet. Mogelijk wel uit de algemene voorwaarden, maar u bent daar alleen aan gebonden als deze voorwaarden u uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst zijn overhandigd.

Ik help u graag verder, u kunt vrijblijvend contact opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor de reacties.

Er wordt in de offerte zelf niet verwezen naar algemene voorwaarden. Wel wordt er op de website van het bedrijf verwezen naar de uitvoerings voorwaarden van Vlok. Waar ik het volgende terug vind:

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij het klussenbedrijf ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever. Dit is echter niet gebeurd en er is nooit een prijsverhoging ter sprake gekomen, terwijl de eindafrekening meer dan twee keer zo hoog is geworden.

In de offerte is wel opgenomen dat de prijs 20% hoger uit mag vallen, dit is hoger dan de wettelijke 10% Ik ga er wel van uit dat indien de prijsverhoging goed onderbouwd kan worden, dat wel is wat ze in rekening mogen, dus max 20% hoger dan het afgesproken bedrag. Klopt dit?

Verder vroeg ik mij af of het verstandig is het afgesproken bedrag volgens de offerte, in ieder geval alvast te betalen of (een deel hiervan) of om opschorting hiervan te vragen aangezien we nog niet uit de hoogte van de factuur zijn, maar voornamelijk omdat de werkzaamheden nog niet zjn afgerond.

Alvast bedankt!


De algemene voorwaarden zijn, zo te zien, niet relevant voor deze zaak. Dan val je dus terug op de offerte. Ik zou graag de tekst van de offerte eens lezen, dan kan ik die naast de wet leggen en beoordelen of deze aan de wettelijke eisen voldoet.

De facturen moet u betalen tot (ongeveer) de waarde van de tot dusver verrichte werkzaamheden. Als het werk bijvoorbeeld voor 75% af is, moet u (ongeveer) 75% van de facturen voldoen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor de reacties, mocht het nodig zijn zal ik wellicht contact met een van u opnemen.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag