Zakelijk, Arbeid, Schade


Lager salaris na overname?

U heeft een bedrijf overgenomen. De werknemers die daar werkzaam zijn, hebben een hoger salaris dan gebruikelijk. U wilt een lager salaris aan hen toekennen. Mag dat?
Overname
Bij een overname bent u als ‘nieuwe’ eigenaar (ofwel verkrijger) verplicht om alle arbeidsvoorwaarden – en dus ook het salaris – van de werknemers te handhaven. De werknemer heeft na overgang van het bedrijf dan ook aanspraak op dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij zijn ‘oude’ werkgever (de vervreemder). Dit vloeit voort uit artikel 7:663 van het Burgerlijk Wetboek en de Europese Richtlijn 2001/23/EG.

Wat gaat er mee over?
Kort gezegd gaan bij een overname alle rechten en plichten mee over naar de verkrijger. Hierbij moet u denken aan het salaris, vakantiegeld, vakantiedagen, dertiende maand, overwerk-vergoedingen, functie, enz. Het moet gaan om rechten en plichten voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst die bestaan op het moment van de overgang. Ook mondelinge afspraken.

Wrijving.
Als de werknemers van de vervreemder een hoger salaris hebben dan uw eigen werknemers, dan kan dat tot wrijving leiden. Dit kan een reden zijn om de arbeidsvoorwaarden te willen gelijktrekken.

Wijzigen arbeidsvoorwaarden onmogelijk?
Het is mogelijk om arbeidsvoorwaarden te wijzigen, maar wel complex. Zeker bij wijziging van het salaris. De reden en de timing van het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden speelt een rol. De verkrijger dezelfde mogelijkheden tot wijziging als de vervreemder had.

Eenzijdig wijzigingsbeding.
In het algemeen geldt dat het slechts mogelijk is om arbeidsvoorwaarden te wijzigen als in de arbeidsovereenkomst van de overgenomen werknemers een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. Daarnaast moet er sprake zijn van een zwaarwegend belang aan de zijde van de verkrijger. Het enkele feit dat het verschil in salaris tot wrijving leidt of de wens om te harmoniseren, is niet voldoende. Een goed voorbeeld van een zwaarwegend belang is dat de wijziging noodzakelijk is voor het voortbestaan van
het bedrijf. De overgang mag niet de reden zijn.

Timing.
Wordt de arbeidsvoorwaarde echter vlak na de overgang gewijzigd, dan zal er een verband gelegd kunnen worden met de overname en kan dat de wijziging in de weg staan. Tip: wacht na de overname enige tijd met doorvoeren van wijzigingen.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding.
Als dit beding niet in de arbeidsovereenkomst met de vervreemder is opgenomen, dan kunt u als verkrijger de arbeidsvoorwaarde enkel wijzigen als u:
• een zwaarwegend belang heeft bij wijziging van de arbeidsvoorwaarde;
• een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarde heeft gedaan;
• en van de werknemer gevraagd kan worden het voorstel te accepteren, gelet op zijn persoonlijke omstandigheden.

In gesprek
De oplossing wordt vaak gevonden door enige tijd na de overname, als verkrijger met de werknemers in gesprek gaan, de situatie uit te leggen en met elkaar andere arbeidsvoorwaarden overeen te komen onder toekenning van een compensatie of afbouwregeling.

Sara Cox

Advocaat, Roermond

Arbeidsrecht, Onderwijsrecht en Ondernemingsrecht

Sara Cox